วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติชู 4 เรื่องสำคัญถกในงานประชุมใหญ่ปลายปี 59

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติชู 4 เรื่องสำคัญถกในงานประชุมใหญ่ปลายปี 59

  • Share:

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เตรียมจัดงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 9 ยก 4 ประเด็น กระทบคุณภาพชีวิต-สุขภาวะสังคมโดยรวมคนไทย “น้ำ -ที่อยู่อาศัย ยุงลาย-เด็กปฐมวัย” เป็นระเบียบวาระถกปลายปีนี้ระว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.59 นี้

เมื่อวันที่ 23 พ.ย 59 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) กล่าวว่า ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มีประเด็นที่ได้รับการเสนอเข้าพิจารณาทั้งสิ้น 4 ระเบียบวาระ อันได้แก่ 1.การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ 2.น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน 3.การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม และ 4.สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งสุขภาวะโดยรวมของคนไทย ซึ่งจำเป็นจะต้องมีกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งไปที่ปัญหาสำคัญของประเทศไทยคือ เน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง

สำหรับธีมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนี้ ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ธรรมนูญระบบสุขภาพ และสุขภาวะที่ยั่งยืน เนื่องจาก “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับทิศทางของ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านระบบสุขภาพของประเทศใน 5-10 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบสุขภาพไทยไว้ว่าให้นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อ “สุขภาวะที่ยั่งยืน” ซึ่งพบว่าธรรมนูญระบบสุขภาพนี้สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อยู่หลายประการ อาทิ การให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ การจัดระบบที่เอื้อให้เกิดสุขภาพที่คำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดที่รวมถึงปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพด้วย เป็นต้น

สำหรับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีนี้ ได้มุ่งเป้าที่การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนธรรมนูญระบบสุขภาพสู่ภาพพึงประสงค์หรือสุขภาวะที่ยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคต โดยการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้