วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป่าชายเลน, แก้จราจรกรุง

“อัศวิน” น้อมนำพระราชดำริเป็นแนวทางบริหารจัดการ

ที่ห้องประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. เวลา 13.00 น. สภา กทม.จัดสัมมนาระหว่างสมาชิกสภา กทม. และคณะผู้บริหาร กทม. เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม.กล่าวว่า ยุคนี้ทั้งฝ่ายบริหารและสภา กทม.มาจากจุดเดียวกัน คือการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือรัฐบาล การทำงานหลังจากนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำงานร่วมกัน 3 ประสานทั้งสภา กทม. ฝ่ายบริหาร และข้าราชการประจำ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากเห็นองค์กร กทม.ประสบความสำเร็จ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ภารกิจของ กทม.มีหลากหลาย ทั้งด้านการดูแลความปลอดภัยของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อม การแพทย์ สาธารณสุข สร้างเสริมจารีต ประเพณีที่ดีงาม ผังเมือง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การศึกษา การจัดระเบียบจัดการที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ในการกำหนดนโยบายการพัฒนา กทม.ให้สะดวก สะอาด ปลอดภัย คุณภาพชีวิตดี พอเพียง และทันสมัย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2575 โดย กทม.จะน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ อาทิ แก้มลิง กรุงเทพฯเมืองสวรรค์ เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนน ในส่วนนี้มีโครงการเร่งด่วนระยะสั้น เช่น โครงการปลูกป่าชายเลน แก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสานต่อนโยบายเดิมของอดีตผู้ว่าฯ กทม.

ที่ห้องประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. เวลา 13.00 น. สภา กทม.จัดสัมมนาระหว่างสมาชิกสภา กทม. และคณะผู้บริหาร กทม. เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม.กล่าวว่า... 23 พ.ย. 2559 23:46 23 พ.ย. 2559 23:46 ไทยรัฐ