วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สาธารณสุขสืบสานพระราชปณิธาน

สาธารณสุขสืบสานพระราชปณิธาน

  • Share:

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และคณะผู้บริหารระดับสูง แถลงข่าว “วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข” ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พ.ย.ของทุกปี ว่า ปีนี้เป็นปีที่ประชาชนไทยมีการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย อาทิ การปราบโรคเรื้อน วัณโรค การแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เป็นต้น ซึ่ง สธ.ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพประชาชน และจะสืบสานพระราชปณิธานพระองค์สืบต่อไป

รมว.สธ. กล่าวอีกว่า สธ.จะปรับทิศทางการทำงาน ด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพ สร้างความเข้มแข็ง สู่ความยั่งยืน เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 80 ปี ตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 2.บริการเป็นเลิศ ด้วยระบบบริการปฐมภูมิ ผลิตแพทย์ลงตำบลเพื่อดูแลประชาชนทั่วประเทศ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ เพื่อลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดป่วย ลดพิการ และลดตายก่อนวัยอันควร 3.บุคลากรเป็นเลิศ ผลิตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้เพียงพอทั่วประเทศ และ 4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล บริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้