วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขอให้อย่าหยุดโครงการ “หมู่บ้านศีล 5”

ขอให้อย่าหยุดโครงการ “หมู่บ้านศีล 5”

  • Share:
“สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” ส่งสารแจ้ง กก. แนะตั้งอนุ กก.จังหวัด

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่วัดปทุมคงคา มีการประชุมร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง และประจำหน โดยพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวเปิดการประชุม ว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบสารมาแถลงต่อที่ประชุมว่า ขออนุโมทนากรรมการทุกระดับที่รับภาระหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ รวมทั้งขอความเห็นที่ประชุมว่า เห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้ตั้งอนุกรรมการประจำจังหวัดจังหวัดละ 7 ท่านทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน ถ้าจังหวัดนั้นมีเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุตอยู่ด้วย ให้เป็นรองประธาน 1 รูป ให้มีเลขานุการ 1 ท่าน ถ้าไม่มีเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต ให้รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธาน 1 รูป ร่วมขับเคลื่อนงานศีล 5 และทำควบคู่กับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสังคม ประเทศชาติขอให้อย่าหยุดโครงการนี้ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และขอให้เข้าถึงประชาชน ช่วยเหลือประชาชน เป็นกำลังของประชาชนต่อไป

พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค 13 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ประจำหนกลาง กล่าวว่า หลักการดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 ในคณะสงฆ์หนกลาง เน้นด้านศึกษาสงเคราะห์ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เชื่อมโยงกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยก่อนที่จะมีพิธีรับทุน ก็จะให้นักเรียน นักศึกษาได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 3 วัน เรียนรู้การรักษาศีล 5 ก่อนจะมีพิธีรับทุนการศึกษา นอกจากนี้กำลังดำเนินการคัดเลือก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับอำเภอ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยพบว่า จ.พระนครศรีอยุธยา และอุทัยธานี มีหมู่บ้านต้นแบบทุกอำเภอแล้ว

ด้านพระเทพเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เจ้าคณะ จ.ลพบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กล่าวว่า การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ ปี 2559-2560 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของโครงการ จะเน้นให้ทุกจังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ภายในเดือน ต.ค.2560 เพื่อรวบรวมเสนอมหาเถรสมาคม (มส.) และนำเสนอผลงานต่อรัฐบาล อีกทั้งขอให้มีการรายงานผลงาน และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย ที่สำคัญการทำงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ควรเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์หมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้