วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ทอท. แจงเหตุไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ UAS

ทอท. แจงเหตุไม่จ่ายเงินค่าจ้าง 146 ล้าน ให้ UAS เนื่องจากส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง จึงไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ได้ พร้อมร่วมหารือให้ได้ข้อยุติ...

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ทอท. ในฐานะผู้ดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร ทสภ. ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2547 เป็นต้นมา โดย ทอท. ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล เอวีเอชั่น เซอร์วิสเซส (UAS) เป็นผู้บริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากร ทสภ. โดยมีกำหนดระยะเวลาว่าจ้าง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 2553 - 8 ต.ค. 2563

ส่วนกรณีที่ UAS ร้องเรียนว่า ทอท. ค้างจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงิน 146 ล้านบาทเศษนั้น ทอท. ขอเรียนชี้แจงว่า ทอท.ไม่มีเจตนาที่จะหน่วงเหนี่ยวหรือไม่จ่ายเงินค่าจ้างงานให้ UAS แต่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการจ่ายได้ เนื่องจาก UAS ส่งมอบงานไม่ถูกต้องและครบถ้วน อาทิ ค่าจ้างงานจ้างช่วงประมาณ 45 ล้านบาท ที่ UAS ไปจ้างผู้รับจ้างช่วงระยะสั้นคราวละ 3 เดือน โดย ทอท.มีหนังสือแจ้งให้ UAS ปรับแก้ไขให้จ้างช่วงแบบระยะยาวมีกำหนด 2 ปี และให้จัดส่งขอบเขตรายละเอียดงานจ้าง (TOR) พร้อมประมาณการราคาให้ ทอท.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างระหว่าง ทอท. กับ UAS แต่ UAS เพิกเฉยและมิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด และยังคงยืนยันใช้ TOR เดิมที่ใช้จัดจ้างตั้งแต่ปี 2553 มาใช้ ซึ่งปัจจุบันขอบเขตงานจ้างช่วง ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ราคาค่าจ้างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามขอบเขตงาน เช่น งานจ้างดูแลภูมิทัศน์พื้นที่ที่ดูแลลดลงประมาณ 6,000 ตารางเมตร และงานจ้างดูแลระบบปรับอากาศ ซึ่ง UAS ไม่ซ่อมแซม ทำให้ Chiller ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างงานจ้างช่วงก็ไม่ต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เงินค่าจ้างก็จะต้องลดลง

นอกจากนี้ UAS ยังยืนยันที่จะเรียกเก็บเงินค่าจ้างงานจ้างช่วงเท่าเดิม ทอท.จึงไม่สามารถจ่ายเงินค่าจ้างให้ได้ ซึ่ง ทอท.ได้มีหนังสือเชิญ UAS มาประชุมหารือเรื่องนี้ แต่ UAS ก็ไม่มาร่วมประชุม รวมทั้ง ทอท.ได้ประสานและขอให้ UAS เป็นผู้นัดประชุมตามเวลาที่ UAS สะดวก แต่ UAS ก็ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด

สำหรับเงินค่าจ้างบางส่วนที่ UAS ดำเนินการถูกต้องตามสัญญา ทอท.อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายให้ประมาณ 40 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ทอท.ได้แจ้งให้ UAS แก้ไขเอกสารใบแจ้งหนี้ เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ตามขั้นตอน แต่ UAS ไม่ดำเนินการ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ได้ ทอท.ถือว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ว่าจ้างอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ UAS ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ทอท.จึงไม่สามารถจ่ายเงินให้ UAS ได้ อย่างไรก็ตาม ทอท.ยินดีจะประชุมร่วมกับ UAS เพื่อพิจารณาและหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และเบิกจ่ายเงินให้กับ UAS ต่อไป.

ทอท. แจงเหตุไม่จ่ายเงินค่าจ้าง 146 ล้าน ให้ UAS เนื่องจากส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง จึงไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ได้ พร้อมร่วมหารือให้ได้ข้อยุติ... 23 พ.ย. 2559 19:39 23 พ.ย. 2559 22:10 ไทยรัฐ