วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ปานเทพ' แจงกลไกใหม่ มาตรการปราบโกงยุคปฏิรูป

'ปานเทพ' แจงกลไกใหม่ มาตรการปราบโกงยุคปฏิรูป

  • Share:

ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ กมธ.ปราบปรามการทุจริต แจงมาตรการล้อมคอกคอร์รัปชันหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน หลังปฏิรูปกลไกเข้มงวด 

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่รัฐสภา นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (กมธ.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประธานในการชี้แจงถึงมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุคปฏิรูปประเทศ ต่อผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานด้านการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กมธ.ได้พิจารณากลไกในการป้องกันการทุจริตในด้านต่างๆ ให้เกิดความครบถ้วนและชัดเจนในทุกมิติ เช่น การยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... ที่จากเดิมเป็นเพียงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสาระสำคัญจะเป็นการตั้งมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจน  

ขณะที่ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อนุกรรมาธิการ ได้กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... ว่า พ.ร.บ.นี้มีความสอดคล้องตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน อาทิ หน่วยงานภาครัฐจะต้องประกาศล่วงหน้า ถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสิน และวินิจฉัยในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผย และเป็นธรรม โดย พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทั้งภาคส่วนของรัฐและเอกชน เพื่อให้มีทิศทางเดียวกันในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 

ด้าน พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ อนุกรรมาธิการ กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ...ว่า กฎหมายนี้จะเน้นบังคับใช้กับข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากมีการบัญญัติข้อปฏิบัติในการทำงานของข้าราชการ ทั้งระเบียบอนุญาต และไม่อนุญาตการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งหากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบการกระทำผิดของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะมีการสอบข้อเท็จจริงภายใน 90 วัน และให้ศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยเร็วตามหลักความเป็นธรรม  อย่างไรก็ตามหลังจากการปฏิรูปประเทศ จะมีกลไกในการป้องกันการทุจริตในด้านต่างๆ ตามหลักความเหมาะสมและความสอดคล้องกับต่างประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐในทุกภาคส่วนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลรวมถึงการปฐมนิเทศข้าราชการที่บรรจุใหม่ ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรการของ ป.ป.ช.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้