วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กโด่ง' ถกแผนงบดับไฟใต้ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 61

"อุดมเดช" เป็นประธานประชุมผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ให้นโยบายจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเอกภาพ-ประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 59 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงการปรับแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้น ของบประมาณตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการปรับปรุงระบบการขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ทั้งในมิติความมั่นคงและการพัฒนา เป็นไปในทางที่ดีขึ้นมาโดยลำดับ

พล.อ.อุดมเดช กล่าวต่อว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า เหตุรุนแรงจากสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ต่อเนื่องกันหลายรัฐบาล การดำเนินการของรัฐบาลปัจจุบัน ยึดกรอบนโยบายที่สำคัญ คือ “การเสริมสร้างเอกภาพ และประสิทธิภาพ” ในการดำเนินงานทุกระดับ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลเน้นย้ำและให้ความสำคัญต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 โดยให้มีการจัดทำแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

พล.อ.อุดมเดช กล่าวต่อว่า การประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ของส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในระดับพื้นที่ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และที่สำคัญในปีงบประมาณ 2560 นี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

พล.อ.อุดมเดช กล่าวอีกว่า โดยในการประชุมผู้แทนพิเศษฯ ครั้งแรก เมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ได้แบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับผู้แทนพิเศษฯ แต่ละท่าน ตามกลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ ของคณะกรรมการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประสานงานกับ 20 กระทรวง รวมทั้งจัดการประชุมร่วมกับกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งรับผิดชอบแต่ละกลุ่มภารกิจงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนั้น ผู้แทนพิเศษฯ ยังได้เดินทางไปติดตามงานในพื้นที่ และพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้สรุปรายงานผลให้ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายกรัฐมนตรีได้รับทราบตามลำดับ

"อุดมเดช" เป็นประธานประชุมผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ให้นโยบายจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเอกภาพ-ประสิทธิภาพ 23 พ.ย. 2559 11:33 23 พ.ย. 2559 11:54 ไทยรัฐ


advertisement