วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยึดเจตนารมณ์คือคำตอบ

ถ้าองค์การอิสระจะไม่ถูก “เซ็ตซีโร่” จะมีทางออกอย่างไร?

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลได้ให้คำตอบถึงปัญหาในลักษณะนี้เอาไว้ 2 ประการ

1.มีบทเฉพาะกาลให้กรรมการองค์กรอิสระที่เป็นอยู่เดิม ดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อทำหน้าที่ต่อไป

2.ผู้ที่ขาดคุณสมบัติต้องพ้นจากตำแหน่งทันที

จึงอยู่ที่ กรธ.จะใช้วิธีการใดหากเลือกอย่างแรกเป็นแนวทางแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น แฮปปี้กัน และจะได้ยินเสียงโมทนาสาธุว่าให้ความเป็นธรรม

แต่เสียงของอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ให้คำตอบว่าทำไม่ได้ เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อผู้ใดไม่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง

“กรรมการองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนด”

เพราะ ม.237 บัญญัติเอาไว้ดังนี้ “ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”

“และเมื่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดทำขึ้นตาม ม.267 ใช้บังคับแล้ว การดำรงตำแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว”

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไปตาม ม.216 กำหนดเอาไว้

1.ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระใด

2.เป็นหรือเคยเป็น ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นในระยะเวลา 10 ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา

3.เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะเวลา 10 ปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา

4.เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

เช่นกัน คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละองค์กรอิสระได้วางเอาไว้ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็น กกต. ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ

กกต.ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี ผู้พิพากษา หรือไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

จำนวน 7 คนเพิ่มขึ้นมาอีก 2 คน จาก 5 คน

ป.ป.ช.ต้องมีคุณสมบัติคือเคยรับราชการไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกลาง อธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี รับราชการไม่ต่ำกว่าอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 9 คน แต่ส่วนหนึ่งจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 2 คน

ก็มีคำถามอีกเช่นกันว่า แล้วทำไม ส.ว. 250 คนที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. 200 คน และการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพต่างๆ 50 คนที่ได้รับการยกเว้น 5 ปี

นี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เกิดความสงสัยว่า กรธ.จึงไม่ทำให้เสมอภาคกันในทุกองค์กร ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเจตนารมณ์มากกว่า

อีกทั้งเมื่อต้องดำเนินการให้เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในการจัดทำประชามติมาแล้ว

“คำตอบ” มันจึงต้องออกมาอย่างนี้ไม่มีทางเป็นอื่นไปได้.

สายล่อฟ้า

23 พ.ย. 2559 11:00 23 พ.ย. 2559 11:00 ไทยรัฐ