วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ก.พ.ร.ชุดสำคัญ (3)

โดย ซี.12

ชุดสุดท้ายของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ อ.ก.พ.ร.ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อช่วยในการดำเนินงานของ ก.พ.ร.นั้นประกอบด้วย

11.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาระบบราชการ มี นายอำพน กิตติอำพน เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธานอนุกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการกพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา นายสุธรรม ส่งศิริ เป็นอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

12.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการ ตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน มี คุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นรองประธานอนุกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ พลเอกประพาฬ กุลพิจิตร นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

13.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการมอบอำนาจ มี คุณพรทิพย์ จาละ เป็น ประธานอนุกรรมการเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นรองประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ นายรณภพ ปัทมะดิษ นายวุฒิสาร ตันไชย เป็น อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

14.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและประกอบธุรกิจ มี เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น ประธานอนุกรรมการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาสมาคมธนาคารไทย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนกูล นายมานะ นิมิตร-มงคล นางเมธินี เทพมณี นายรณภพ ปัทมะดิษ นายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

ทั้งนี้วาระของ อ.ก.พ.ร.ทั้งหมดนี้อยู่เท่ากับอายุของคณะกรรมการ ก.พ.ร.ชุดใหญ่ในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนหน้าที่และภารกิจทั้งมวลนั้นกำหนดไว้สำหรับแต่ละคณะไว้แล้ว.

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

อ.ก.พ.ร.ชุดสำคัญ

อ.ก.พ.ร.ชุดสำคัญ (2)

“ซี.12”

23 พ.ย. 2559 10:25 23 พ.ย. 2559 10:26 ไทยรัฐ