วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.-ผู้ตรวจฯ ร่วมปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีถวาย 'ในหลวง ร.9'

กกต.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีถวาย "ในหลวง ร.9" พร้อมประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท-ศาสตร์พระราชา น้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำโดย นายบุญส่ง น้อยโสภณ กกต.ด้านสืบสวนสอบสวน นายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านการมีส่วนร่วม และนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กกต. เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธี กกต.ได้นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย นายบุญส่ง เป็นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณตน ว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย

"ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข สันติสุข จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชนตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้าขอปวารณาตัวว่าจะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการกล่าวคำปฏิญาณ กกต. ผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันยืนไว้อาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้ นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง ไม่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจภายนอก ด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วย

กกต.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีถวาย "ในหลวง ร.9" พร้อมประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท-ศาสตร์พระราชา น้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจ 22 พ.ย. 2559 11:15 22 พ.ย. 2559 12:17 ไทยรัฐ