วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ก.พ.ร.ชุดสำคัญ (2)

โดย ซี.12

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ อ.ก.พ.ร.ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ 14 คณะ เพื่อช่วยในการดำเนินงานของ ก.พ.ร.นั้นได้แจ้งชุดแรกไปแล้ว 5 คณะ

ขอนำเสนอต่อไปอีกชุด ประกอบด้วย

6.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มี นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายจาดุร อภิชาตบุตร นางทองอุไร ลิ้มปิติ นายบัณฑิต นิจถาวร นายปรัชญา เวสารัชช์ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล นางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ นายสุธรรม ส่งศิริ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

7.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มี นางจุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นรองประธานอนุกรรมการ นางสาวกนกกาญจน์ อนุแก่นทราย นางทองอุไร ลิ้มปิติ นางทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ นายเทพ หิมะทองคำ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นายมีชัย วีระไวทยะ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย เป็นอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

8.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ มี นายปรีชา วัชราภัย เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายจาดุร อภิชาตบุตร นายธงชัย ณ นคร นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายมนัส แจ่มเวหา นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายสมภพ อมาตยกุล นางสุนันทา สมบุญธรรม นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

9.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ มี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นรองประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ นายปิติ ตัณฑเกษม นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม นายศิริ การเจริญดี นายสรร วิเทศ– พงษ์ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ เป็นอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

10.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มี นายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นรองประธานอนุกรรมการเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ นายปรัชญา เวสารัชช์ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร นายมนูญ สรรค์คุณากร นายศิริชัย กาญจนวาสี นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย เป็นอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

10 คณะแรกนั้นมีภารกิจตามชื่อ อ.ก.พ.ร.ที่กำหนดไว้.

“ซี.12”

22 พ.ย. 2559 10:43 22 พ.ย. 2559 10:44 ไทยรัฐ