วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปธ.ศาลฎีกา นำผู้บริหาร-เหล่า ขรก.ร่วม 3 พันคน ถวายสัตย์ ในหลวง ร.9

ปธ.ศาลฎีกา นำผู้บริหาร-เหล่า ขรก.ร่วม 3 พันคน ถวายสัตย์ ในหลวง ร.9

  • Share:

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำผู้บริหาร-เหล่า ขรก.อัยการ, ศาลรัฐธรรมนูญ, กระทรวง ยธ. ร่วม 3,000 คน ถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 พร้อมร้องเพลงสรรเสิรญพระบารมี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ-แสดงความจงรักภักดี 

วันที่ 22 พ.ย. 59 เมื่อเวลา 08.00 น. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ฐานะประมุขฝ่ายตุลาการ เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังสร้างความดี นำข้าราชการฝ่ายตุลาการ, ศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้บริหาารและข้าราชการฝ่ายอัยการ, ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และเหล่าข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ของศาลยุติธรรม, ศาลรัฐธรรมนูญ, อัยการ และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ประมาณ 3,000 คน ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ที่จัดโดยพร้อมเพรียงกันกับ พณฯ นายกรัฐมนตรี, ฝ่ายบริหารและข้าราชการทั่วประเทศ ก่อนที่จะร่วมร้องเพลงสรรเสิรญ แสดงการรวมพลังความภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ฐานะประมุขฝ่ายตุลาการ นำข้าราชการทุกฝ่าย กล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณพร้อมกันว่า ข้าพระพุทธเจ้า ขอนำประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและทุกภาคส่วนซึ่งชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทย ด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน

ซึ่ง ณ วาระนี้ ปกติเคยเปล่งสัจจะวาจาถวายพระพรชัยมงคลเสมอมา จึงขอตั้งสัตยาธิษฐาน ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณแทน โดยข้าพระพุทธเจ้า จะซื่อตรง จงรักภักดี ต่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้า จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุข สันติสุข จะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้าขอปวารณาตัวว่าจะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์วาจา จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้