วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คณิตฯอัจฉริยะ ติดอาวุธครูเลข

คณิตฯอัจฉริยะ ติดอาวุธครูเลข

  • Share:

โครงการอบรมครู นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร “Math Olympus Innovative iQGeniuz” วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสถาบันคณิตอัจฉริยะ iQGeniuz มีหลายประเด็นน่าสนใจใคร่รู้

อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษาของประเทศ?

ความสามารถทางด้าน “คณิตศาสตร์” และ “วิทยาศาสตร์” ของเด็กไทย ประสบปัญหาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และจากผลการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ถึงผลกระทบจากความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) ประเมินว่า

...หากนักเรียนไทยมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในห้วง 20 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับเฉลี่ยของ OCED คือ ประมาณ 500 คะแนน...ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ GDP จะเติบโตกว่าปัจจุบันอีกประมาณ 4 เท่าของปัจจุบัน หรือ...รายได้ประชาชาติถัวเฉลี่ยต่อหัวควรเป็น 13,800 USD คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 483,000 บาทต่อปี หรือ 40,000 บาทต่อเดือน...แทนที่จะเป็น
3,451 USD คิดเป็นเงินไทย 121,000 บาทต่อปี หรือ 10,000 บาทต่อเดือน ในปี 2014

แน่นอนว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะจัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ประชาชาติสูงทีเดียว

“คณิตศาสตร์เป็นภาษาสากลที่เข้าใจกันทั่วโลก การปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรัก เข้าใจ และเก่งคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเปิดโอกาสทางเลือกอาชีพของพวกเขาอย่างไม่มีขีดจำกัด”

ดร.ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย กล่าวไว้ว่า

“ผมให้ความสำคัญกับเด็กต่างจังหวัดค่อนข้างสูง เพราะเด็กต่างจังหวัดก็มีคนเก่ง ถ้าเขาได้รับการฝึกฝนและเอาใจใส่จากครูซึ่งเป็นพี่เลี้ยงก็มีโอกาส ดังนั้น เวลาที่เอาเด็กต่างจังหวัดมาประกบกับเด็กในกรุงเทพฯ แล้วเขาทำได้ดี หรือหลายครั้งที่เขาชนะ มันเป็นกำลังใจกับเขามาก...

และในแง่ของจิตวิทยาก็สามารถบอกเขาได้ว่า ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯเสมอไป ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัด เราได้ครูที่เอาใจใส่ และเราให้ความสนใจในการเรียนก็สามารถที่จะเก่งได้”

ฉายไฟส่องไปที่รายงานการวิจัยและวิเคราะห์ของหลายหน่วยงานด้านศึกษา คงต้องยอมรับว่าปัจจัยหลักที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยคือ “คุณภาพของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์”

นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันที่จะนำพาประเทศไทยให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง ด้วยการประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องการพัฒนาประเทศให้สามารถดึงดูดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง...ต้องวางแผนผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ฐานความรู้

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง “นักเรียน” และ “เยาวชนรุ่นใหม่” ให้มีความสามารถด้านวิชาการด้าน STEM ศึกษา หรือ Science, Technology, Engineering and Mathematics ที่เป็นที่ยอมรับทั่วทั้งโลก

วงการการศึกษาทั่วโลกได้ตื่นตัวในการพัฒนาความสามารถด้าน STEM ศึกษา ให้กับนักเรียนทางด้านกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ประกาศจุดเน้นของกระทรวง หนึ่งในนั้นคือ การมุ่งเน้นด้าน STEM ศึกษา

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนิน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำให้มีสัมฤทธิผล

และมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับกับพลวัตในศตวรรษที่ 21

โดยทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้ 3R × 8C ตลอดชีวิต 3R...อ่านออก...เขียนได้...คิดเลขเป็น 8C คือ...การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้...คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม...ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม...ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ...ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ...ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้...มีคุณธรรมมีเมตตากรุณามีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี

ถึงตรงนี้คงต้องย้ำว่า การพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน จำเป็นต้องวางรากฐานด้านวิชาเลขคณิต (Arithmetic) หรือคิดเลขเป็นให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาให้แข็งแรง...ซึ่งเปรียบเสมือนกับการตอกเสาเข็มในการก่อสร้างอาคารสูง

“หากมีการสร้างฐานรากที่แน่นหนา แข็งแรง ก็สามารถต่อยอดสู่วิชาคณิตศาสตร์ขั้นต่อไปได้ในชั้นมัธยมตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล”

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากของวิชาวิทยาศาสตร์วิศวกรรม...เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ รวมทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

“วิชาเลขคณิต (Arithmetic)” เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาพื้นฐานคือ บวก (+)...ลบ (–)...คูณ (×)...หาร (÷ หรือ/)...ยกกำลัง...กรณฑ์ หรือการถอดราก ()...วงเล็บ (( ))...แฟคตอเรียล (!)

การอบรมครู นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร Math Olympus Innovative iQGeniuz ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันคณิตอัจฉริยะ iQGeniuz มาตั้งแต่ปี 2540 ผ่านการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 19 ปี สามารถเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถพัฒนาความสามารถของทั้งครูและนักเรียนให้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

คร่าวๆคือเทคนิคในการแก้โจทย์เกม IQ180 ภายใน 7 วินาที, เทคนิคที่จะทำให้เด็กเข้าใจ และสนุกกับการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เกมคณิตอัจฉริยะ Math Olympus Innovative iQGeniuz แบบออนไลน์

อาจารย์กิตติ วงษ์ศุทธิภากร “ครูเลข...ผู้ขจัดความมืดด้านเลขจากใจศิษย์” ผู้อำนวยการสถาบันคณิตอัจฉริยะ iQGeniuz บอกว่า เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วของครู และให้ครูได้เรียนรู้กระบวนการจัดการการเรียนรู้เลขคณิตที่ผู้เรียนหรือนักเรียนสนุก มีความสุข อยากเรียนแล้วเรียนอีก

“ปฏิวัติการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แก้ปัญหา...ครูขาดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูขาดเทคนิคการคิดเลขเร็ว...นักเรียนไม่ท่องสูตรคูณ ไม่ชอบเลข เกลียดเลข...จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทย ที่ตกต่ำมาตลอด 20 ปี”

นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์คือ อนาคตของการสอนคณิตศาสตร์ของโลก ไม่ใช่เฉพาะเด็กไทย เด็กทั่วโลกมีปัญหาเหมือนกันหมด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้