วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มสิทธิประโยชน์สร้างขวัญพนักงานอุดมฯ

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ได้สรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับในส่วนของสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในมาตรา 27 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนในลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้พนักงานและลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 28 ให้พนักงานและลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคม อาจจัดให้มีการประกันสุขภาพกลุ่มเพิ่มเติมแก่พนักงานและลูกจ้างในสถาบันอุดม ศึกษาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา และขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำลังจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เร่งรัดการจัดร่างดังกล่าวเพราะ ต้องการให้มีขวัญกำลังใจ เพื่อมีเวลาทุ่มเทการสอน.

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ได้สรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับในส่วนของสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 22 พ.ย. 2559 00:10 22 พ.ย. 2559 00:10 ไทยรัฐ