วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งถอนใบอนุญาตกราวรูด ก.ล.ต.เชือดโบรกเกอร์ “กสิกรไทย” โกงลูกค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีคำสั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ราย โดย 6 รายได้รับโทษสูงสุด 10 ปี เนื่องจากกระทำการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้ากองทุนรวม และอีก 2 รายได้รับโทษ 5 ปี รวมถึงลงโทษผู้จัดการสาขาอีก 3 ราย ที่กระทำผิดในกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ระบุว่า ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่เป็นหน่วยลงทุนและตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าเมื่อเดือน ส.ค.51-ธ.ค.58 มีผู้แนะนำการลงทุน 6 ราย ได้ทำทุจริตนำเงินของลูกค้า ที่จะซื้อกองทุนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยรับเงินค่าซื้อกองทุนจากลูกค้า แต่ไม่ทำรายการซื้อในระบบของธนาคาร และจัดทำสมุดบัญชีกองทุนปลอมเป็นหลักฐานให้ลูกค้าเสมือนลูกค้าได้ซื้อกองทุนแล้ว หรือเปิดบัญชีปลอมในชื่อลูกค้าหรือชื่อผู้อื่น และเมื่อกองทุนครบกำหนดก็นำเงินจากลูกค้ารายอื่นไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าเสมือนเป็นการคืนเงินลงทุน พร้อมผลประโยชน์ จากนั้นชักชวนลูกค้าให้ลงทุนต่อ แล้วใช้วิธีการในลักษณะเดิมอีก

นอกจากนี้ บางรายมีพฤติกรรมสั่งขายกองทุนในบัญชีของลูกค้า โดยปลอมเอกสารการขายกองทุน เปิดบัญชีออมทรัพย์และทำบัตร ATM ปลอม หรือปลอมลายมือชื่อลูกค้า เพื่อถอนเงินจากบัญชีลูกค้า เป็นต้น

ผู้แนะนำการลงทุนทั้ง 6 ราย มีรายชื่อดังนี้ ซึ่งการกระทำผิดแต่ละรายมิได้มีความเกี่ยวข้องกัน และอยู่คนละสาขา 1.น.ส.กนกกาญจน์ สวนขวัญ 2.น.ส.ปุณิกา ถาวร-วงษ์กุล ซึ่งขณะกระทำผิดชื่อ น.ส.กานต์พิชชา อรุณชัยโรจน์ 3.น.ส.อัชรียา สังวาลรัมย์ 4.น.ส.ธนภร สุวรรณพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขา 5.นางปรานี รอดยินดี 6.น.ส.ดอกอ้อ โชตนา และยังพบว่าผู้แนะนำการลงทุนอีก 2 ราย ได้แก่ 7.น.ส.ณัชชา สุทธิเพท 8.น.ส.นิจวรรณ เอี่ยมสอาด มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของนางสาวธนภร ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งเพิกถอนการเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ทั้ง 8 ราย โดยในรายที่ 1-6 รายละ 10 ปี และรายที่ 7 และ 8 รายละ 5 ปี

นอกจากนี้ ก.ล.ต.ได้ตรวจพบการปฏิบัติงานที่บกพร่องของผู้จัดการสาขาอีก 3 ราย ใน 2 สาขา ได้แก่ นางศิรดา ชัยภัทรเดช มีการใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเมื่อพบการทุจริต นายผริต ปัญจวรรณ และนายมนตรี แก้วหลวง ละเลยการตรวจสอบดูแล โดยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในที่ธนาคาร กำหนด จนทำให้ไม่พบข้อพิรุธกรณีทุจริต ก.ล.ต. จึงห้ามบุคคลทั้ง 3 ราย ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในธุรกิจตลาดทุน และสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และผู้วางแผนการลงทุนเป็นเวลา 4 เดือน

ทั้งนี้ ธนาคารได้เลิกจ้างผู้แนะนำการลงทุนทั้ง 8 ราย รวมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการสาขาทั้ง 3 ราย และได้ชดใช้เงินคืนให้ลูกค้าทุกรายแล้ว ซึ่ง ก.ล.ต.ตรวจพบว่าธนาคารมีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายกองทุนที่ไม่รัดกุม และมีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในและระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ ฯลฯ จึงลงโทษปรับธนาคารในความบกพร่องดังกล่าว เมื่อ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา

ดังนั้น ก.ล.ต.ขอเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการซื้อกองทุนรวม ควรเรียกหลักฐานการซื้อกองทุน ณ จุดขาย ซึ่งต้องจัดทำโดยระบบเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว และสอบทานยอดกับเอกสารยืนยันที่บริษัทจัดการ (บลจ.) ส่งตามมาด้วย และไม่ควรฝากสมุดบัญชีกองทุนและสมุดบัญชีเงินฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีคำสั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ราย... 21 พ.ย. 2559 23:30 22 พ.ย. 2559 00:07 ไทยรัฐ