วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ถก กปร.ติดตามงานโครงการพระราชดำริ น้อมนำขับเคลื่อนประเทศ

นายกฯ ประชุม กปร.ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมพิจารณางบฯ สนับสนุนปี 60 จำนวน 32 โครงการ เน้นพัฒนาแหล่งน้ำ-เกษตร-สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560

นายกฯ กล่าวในช่วงต้นการประชุมว่า ขอบคุณทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันมา ซึ่งรัฐบาลได้ทำงานพยายามขับเคลื่อนนำสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์พระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราโชบายให้นำไปปรับใช้ และขณะนี้มี 28 ประเทศ ได้นำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปฏิบัติ ซึ่งประเทศที่กำลังพัฒนาได้นำไปคัดเลือก และไปประยุกต์ให้สอดคล้องแต่ละประเทศ ถือว่าโลกได้สูญเสียบุคคลสำคัญ ซึ่งประเทศไทยที่อยู่ในวาระความเศร้าโศก เสียใจ และอาลัย รัฐบาลจึงต้องขับเคลื่อนนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปสู่การทำงานเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งได้สั่งการปรับแก้ไขเรื่องการเกษตรและน้ำ รวมทั้งอีกหลายเรื่อง ที่อยู่ในและนอกพื้นที่เขตชลประทาน ถือเป็นการทำงานระยะที่ 1 ของการปฏิรูปงบประมาณปี 2559 ถึงปี 2561 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ในที่ประชุม นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน กปร.ที่ได้ทำหน้าที่สนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2524 และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการประสานงาน สนับสนุนการดำเนินงาน ติดตาม ขยายผลและประชาสัมพันธ์แนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 4,685 โครงการในปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ และสนองนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนขยายผลแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ รวม 47 แห่ง ซึ่งมีการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2558 นายกฯ ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำขึ้นเพื่อบูรณาการการทำงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงาน กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งได้กำหนดแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ กำหนดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,089 แห่ง และบูรณาการการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกลุ่ม G77 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ผ่านความร่วมมือในกรอบใต้ และหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

ทั้งนี้ สำนักงาน กปร.ร่วมกับรัฐบาล ดำเนินการโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน กปร. มูลนิธิมั่นพัฒนา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 32 โครงการ อาทิ พัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 13 โครงการ วงเงินไม่เกิน 167,264,500 บาท โครงการพัฒนาด้านการเกษตร เป็นพระราชดำริโดยตรง โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นพระราชดำริโดยตรง จำนวน 3 โครงการ เป็นต้น.

นายกฯ ประชุม กปร.ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมพิจารณางบฯ สนับสนุนปี 60 จำนวน 32 โครงการ เน้นพัฒนาแหล่งน้ำ-เกษตร-สิ่งแวดล้อม 21 พ.ย. 2559 18:26 21 พ.ย. 2559 18:57 ไทยรัฐ