วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม จบ "ป.ธ.9 เป็นด็อกเตอร์" : ระวัง "ดาบสองคม"

เปิดร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม จบ "ป.ธ.9 เป็นด็อกเตอร์" : ระวัง "ดาบสองคม"

  • Share:

พระราชวรมุนี

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม

กฎหมายที่คณะสงฆ์ตั้งความหวังไว้ว่าจะเข้ามาทำให้การศึกษาของคณะสงฆ์เกิดความมั่นคง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลากรของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และแผนกนักธรรม-บาลี

แต่ทันทีที่มีการเปิดร่าง พ.ร.บ.นี้ในรายละเอียดทุกมาตราออกมา ก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในหมู่นักวิชาการด้านการศึกษาทันที

โดยร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.... ฉบับที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอไปยัง นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. และเป็นร่าง พ.ร.บ. 1 ใน 25 ฉบับที่รัฐบาลเร่งรัดให้นำเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัตินั้น มีด้วยกันทั้งหมด 31 มาตรา

ซึ่งมาตราหลักๆที่สำคัญ มีอาทิ มาตรา 9 กำหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในมาตรา 12 เช่น กำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม กำหนดมาตรฐานการศึกษา อนุมัติหลักสูตร รวมทั้งออกระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งยังมีการเทียบระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมไว้ในมาตรา 22 คือ นักธรรมชั้นเอก เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในมาตรานี้ยังกำหนดให้ต้องมีการจัดการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม สำหรับสามเณรที่อายุยังไม่พ้นการศึกษาภาคบังคับด้วย และมาตรา 23 กำหนดวิทยฐานะ ให้นักธรรมเอกมีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนชั้น ป.ธ.3 มีวิทยฐานะมัธยมศึกษาตอนปลาย

แต่ในมาตราที่สร้างความฮือฮา และเกิดเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในสังคมมากที่สุด คือ มาตรา 25 ที่ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ที่ได้ทำการศึกษาเพิ่ม เติมตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้

(1) ชั้นเปรียญธรรม 6 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี

(2) ชั้นเปรียญธรรม 8 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาโท

(3) ชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาเอก

จึงส่งผลให้สังคมเกิดความเข้าใจ พร้อมเกิดความห่วงใยว่า พระ เณร ที่สอบบาลีได้ ป.ธ. 9 ประโยค จะได้วุฒิปริญญาเอก หรือเป็น “ด็อกเตอร์” ทันที

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ประกอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ขยายความในประเด็นนี้ว่าที่ผ่านมามีการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปมากว่า เมื่อพระ เณร สอบบาลีได้ ป.ธ.9 แล้ว จะสามารถเทียบวุฒิเป็นปริญญาเอกได้ทันทีเลยนั้น ถือว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไปอย่างมาก การที่พระ เณร เมื่อสอบได้ ป.ธ.9 แล้ว
จะได้ปริญญาเอกเลยไม่สามารถทำได้ เพราะต้องผ่านการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อน ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย และรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวทั้งหมดจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายลูก

“ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาคณะสงฆ์ทั้งหมด เรื่องการเทียบวุฒิบาลี กับวุฒิการศึกษาทาง โลกเป็นเพียงเรื่องรอง แต่จุดมุ่งหมายหลักสำคัญของ พ.ร.บ.นี้ คือการทำให้การศึกษาของคณะสงฆ์มีความมั่นคง”

พระราชวรมุนี ย้ำชัดเจนถึงความจำเป็นของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้

ขณะที่ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ก็ระบุว่า การมีกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์มีความมั่นคงมากขึ้น และช่วยให้สถานภาพของครูใน ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ มีความก้าวหน้าในสายงาน ไม่เกิดกรณีครูฆราวาสลาออกไป สมัครเข้าสอนในโรงเรียนสังกัดอื่นๆเหมือน
ที่ผ่านมาอีก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนอย่างมาก เพราะเมื่อมีครูฆราวาสลาออกไป ก็จะทำให้จำนวนครูฆราวาสที่น้อยอยู่แล้ว ต้องขาดแคลนมากขึ้นไปอีก

“ทีมข่าวศาสนา” เข้าใจเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายนี้ ว่าต้องการสร้างความมั่นคงให้กับการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ และที่สำคัญคือต้องการเทียบวุฒิทางธรรมกับวุฒิทางโลก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ศึกษาทางธรรม และดึงคนให้เข้ามาสนใจบวชเรียนนักธรรม บาลี มากขึ้น

แต่สิ่งที่เราอดห่วงไม่ได้คือ การเทียบเกณฑ์วิทยฐานะ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางเกณฑ์ให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

เพราะไม่เช่นนั้น การหวังสร้างความมั่นคงให้กับการศึกษาคณะสงฆ์ตามจุดมุ่งหมายของร่าง พ.ร.บ.นี้

อาจกลายเป็น “ดาบสองคม” และลดคุณค่าการศึกษาคณะสงฆ์ไปโดยไม่รู้ตัว.

ทีมข่าวศาสนา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้