วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อ.ก.พ.ร.ชุดสำคัญ

อ.ก.พ.ร.ชุดสำคัญ

โดย ซี.12
22 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

หลังจากมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ ก.พ.ร.ชุดใหม่แล้ว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน ก.พ.ร. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ อ.ก.พ.ร.ขึ้นมา 14 คณะ เพื่อช่วย ก.พ.ร.คณะใหญ่ในการดำเนินงานและศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

อ.ก.พ.ร. ทั้ง 14 คณะนั้น อาจจะจัดกลุ่มแยกหมวดหมู่ตามภารกิจได้ดังนี้

1.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ มี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็น ประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธานอนุกรรมการ นายการุณ กิตติสถาพร นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายมนูญ สรรค์คุณากร นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ เป็น อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น อนุกรรมการและเลขานุการเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

2.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม มี นายวิษณุ เครืองาม เป็น ประธาน
อนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธานอนุกรรมการ นางกานดา วัชราภัย นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา นายธงทอง จันทรางศุ นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ นายปรัชญา เวสารัชช์ พลเอกวินัย ภัททิยะกุล นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็น อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น อนุกรรมการและเลขานุการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

3.อ.ก.พ.ร.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ มี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็น ประธานอนุกรรมการเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธานอนุกรรมการ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ นายครรชิต มาลัยวงศ์ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นายเผดิมภัย มีคุณเยี่ยม นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

4.อ.ก.พ.ร.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้านสังคม มี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธานอนุกรรมการ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นางกานดา วัชราภัย นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี นายธงทอง จันทรางศุ นางพรศิริ มโนหาญ นายอาวุธ วรรณวงศ์ นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็น อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

5.อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มี นายดิเรก อุทัยผลเป็นที่ปรึกษา พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร เป็น ที่ปรึกษา นายจเด็จ อินสว่างเป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น รองประธานอนุกรรมการ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายธงชัย ณ นคร นายปรีดี โชติช่วงนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ นายวุฒิสาร ตันไชย นายสีมา สีมานันท์ นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล เป็น อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น อนุกรรมการและเลขานุการเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน

อ.ก.พ.ร. 5 ชุดแรกทำงานเกี่ยวกับปรับโครงสร้างและถ่ายโอนภารกิจ และชุดที่ 5 มีงานที่ว่าด้วยภูมิภาคและท้องถิ่น.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้