วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทอท. ได้รับการประเมิน 'ดีเลิศ' จากการกำกับดูแลกิจการ บ.จดทะเบียน ปี 59

ทอท. ได้รับการประเมิน 'ดีเลิศ' จากการกำกับดูแลกิจการ บ.จดทะเบียน ปี 59

  • Share:

ทอท. ได้รับการประเมินระดับ "ดีเลิศ" จากการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 59 ทั้งยังเป็น 1 ใน 49 บริษัทที่ได้รับการประเมินผลที่ดีที่สุด ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ...

วันที่ 21 พ.ย. 59 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ทอท. ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการสำรวจและวัดผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย และมาตรการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งนำผลการศึกษาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เกิดผลการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 600 บริษัท และ ทอท. ได้รับการประเมินให้เป็น 1 ใน 80 บริษัท ที่ได้รับผลคะแนนในภาพรวมอยู่ในช่วง 90–100 คะแนน หรืออยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และเป็น 1 ใน 49 บริษัท ที่ได้รับการประเมินผลที่ดีที่สุดในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท (Top Quartile)

ทั้งนี้ ทอท. ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งใน ปี 2553–2556 ทอท. ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ และปี 2557–2558 ทอท. ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้