วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
80 ชาติร่วมปฏิญญากรุงเทพฯ

80 ชาติร่วมปฏิญญากรุงเทพฯ

โดย ลมกรด
22 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

มีงานใหญ่ระดับโลกอีกงานเพิ่งปิดฉากลงเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคือการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016 : ISPAH 2016 Congress) ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข กทม. และสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นผู้สนับสนุน

การประชุมนี้ใช้เวลา 4 วัน สมาชิก 80 ชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ทำให้ทุกประเทศทราบถึงปัญหาคุกคามสุขภาพของประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ โรค NCDs (เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดหัวใจ ถุงลมโป่งพอง) กำลังเป็นภัยเงียบที่ขยายตัวรุนแรงขึ้น

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ถึง 35 ล้านคน

สาเหตุมาจากเหล้า บุหรี่ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม รวมถึง พฤติกรรมเนือยนิ่งและขาดกิจกรรมทางกาย ซึ่งโลกยุคปัจจุบันแต่ละคนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเฉลี่ย 13.42 ชั่วโมงต่อวัน หรือถ้าคิดเฉพาะเวลาถูกตรึงไว้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนก็ตกวันละ 6-7 ชั่วโมง

ผมเคยเขียนเรื่อง “กิจกรรมทางกายช่วยยืดชีวิต” บอกให้รู้ว่ากิจกรรมทางกายมี 3 ประเภท 1.กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำงาน ได้แก่งานทุกประเภทที่ต้องใช้แรงงาน รวมไปถึง “งานบ้าน” 2.กิจกรรมเกี่ยวกับการเดินทางไปมายังที่ต่างๆ เช่น การเดินหรือขี่จักรยานตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไปเพื่อไปทำงาน ไปจ่ายตลาด หรือไปทำธุระ 3.กิจกรรมนันทนาการ เช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

ผมพยายามเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านทำกิจกรรมทางกายให้ พอเพียงและ สม่ำเสมอ จะได้สุขภาพดี จิตใจเบิกบาน อยู่กับคนที่รักได้นานๆ อยากมีสุขภาพดีต้องลงมือทำเอง ไปใช้คนอื่นทำแทนก็ไม่ได้ อาจจะรู้สึกขี้เกียจหรือเหนื่อยซักหน่อยในช่วงแรก แต่ฝืนทนแค่ 2 สัปดาห์ทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่

ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความสำคัญอย่างสูงกับการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมทางกาย การประชุม ISPAH 2016 Congress จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้แชร์ความรู้กัน และกระตุ้นให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว โดย 80 ชาติสมาชิก ได้ร่วมกันประกาศ ปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติการเพื่อกิจกรรมทางกายอย่างแท้จริง

ปฏิญญาดังกล่าวมีการเรียกร้องต่อทุกภาคส่วน 6 ข้อ ได้แก่ 1.ยืนหยัดเป้าหมายและเพิ่มการลงทุนในการดำเนินการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อลดภาระที่เกิดจากโรค NCDs 2.สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับชาติ และสร้างเวทีความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกวิชาชีพ

4.สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศ 5.สร้างความเข้มแข็งด้านการติดตามประเมินผลและเฝ้าระวัง ซึ่งหลายประเทศยังไม่มีระบบติดตามแนวโน้ม หรือรายงานข้อมูลได้ทันเวลา 6.ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูล

สำหรับการดำเนินการของไทยต่อปฏิญญากรุงเทพฯนั้น สสส.กับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกร่าง แผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกาย เตรียมเสนอให้ ครม.พิจารณาเร็วๆนี้ ผมหวังว่าแผนยุทธศาสตร์นี้จะได้รับการสนับสนุน เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทย.


ลมกรด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้