วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปัด 4 ข้อเสนอป้อมมหากาฬ ไม่ต้องตั้ง กก.พหุภาคี

ให้ กทม.เดินหน้ารื้อย้ายตาม พ.ร.ฎ.2535

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักโยธา กทม. เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9/2559 เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ รวมถึงข้อเสนอของชาวชุมชนป้อมฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. กทม.ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินและมติของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ดังนั้น ข้อเสนอของชุมชนในการตั้งคณะกรรมการพหุภาคี เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาชุมชนป้อมมหากาฬจึงไม่มีความจำเป็น

2.การขอให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับกลุ่มบ้านไม้โบราณในสมัยรัชกาลที่ 3 วิถีชุมชน และการใช้พื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 สำหรับปรับปรุงแผนแม่บทฯ แล้ว

3.ให้ กทม.รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในชุมชนป้อมมหากาฬตาม พ.ร.ฎ.เวนคืน พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

4.กรณีชุมชนขอให้นำผลการศึกษาของคณะกรรมการพหุภาคีมาปรับพระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดินฯ พ.ศ.2535 เพื่อให้พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬเป็นสวนสาธารณะประวัติศาสตร์ที่ชุมชนป้อมมหากาฬมีส่วนร่วมในการพัฒนา ในส่วนนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาลปกครองสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน พ.ศ.2535 แล้วว่าจะนำที่ดินไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นจากที่ระบุมิได้ จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนพระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดินฯ พ.ศ.2535 ได้

นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า หลังจากนี้ กทม.จะประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินการอีกครั้ง พร้อมนำประกาศที่เป็นมติที่ประชุมนี้ไปปิดประกาศแจ้งให้ชุมชนป้อมมหากาฬทราบ คาดว่าจะเริ่มรื้อถอนชุมชนประมาณปลายเดือน ม.ค.60 ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.60 การดำเนินการครั้งนี้จะบูรณาการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทย ทหาร ตำรวจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กทม.

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักโยธา กทม. เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9/2559 เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ 21 พ.ย. 2559 00:32 21 พ.ย. 2559 00:32 ไทยรัฐ