วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห้าสิบอัตราใหม่

โดย ซี.12

มีการใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐที่มิใช่ข้าราชการโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง

เป็นการจัดการกับปัญหาในรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน โดยออกมาเป็นคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว

คำสั่งดังกล่าวระบุว่าโดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดหรือในบางกรณีอาจยังไม่ปรากฏความผิด แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความรับผิด หรือสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน และหน่วยงานของรัฐดังกล่าว จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้มีกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี จำนวนห้าสิบอัตรา เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่ามีตำแหน่งหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่น และสิทธิประโยชน์เดิมที่ได้รับอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหมดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หรือพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่น หรือนายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น

ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ให้ระงับการบังคับใช้บทบัญญัติในส่วนนั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.เมื่อมีกรณีจะต้องดำเนินการตามข้อ 1 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรีได้ โดยเรียกชื่อตำแหน่งที่มาปฏิบัติหน้าที่ว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี” ฯลฯ

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่แทนที่ได้ตามระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ

ในกรณีมีเหตุสมควร นายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม ส่วนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การได้รับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามสัญญาและกฎหมายของหน่วยงานเดิม

ให้ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามรายชื่อต่อไปนี้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตามคําสั่งนี้ 1.นางสาวปณิตา ชินวัตร 2.นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต 3.นางสาวอิสรา ภูมาศ

นี่เป็นชุดแรกในองค์การมหาชนที่โดน ม.44 และคงจะมีต่อไปในรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนบางแห่งซึ่งตั้งขึ้นมาในลักษณะเฉพาะกิจ แต่แล้วก็ไปยืดเยื้อพัวพันกับผลประโยชน์มหาศาล.

“ซี.12”

20 พ.ย. 2559 13:46 20 พ.ย. 2559 13:47 ไทยรัฐ