วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ความในใจ 4 คนดัง ตามรอยเท้าพ่อ

เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้รับเกียรติเชิญไปร่วมงาน ในกิจกรรมที่ศูนย์การค้าเกษร ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสจำนวน 9 องค์ มาจัดแสดง ในรูปแบบของโชว์เคส 9 จุดทั่วบริเวณศูนย์การค้าฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมาภายในศูนย์การค้าฯ ได้น้อมรำลึกถึงคำสอนของพระองค์ผ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในแคมเปญ “คำ ธ สอน” ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนเป็นต้นไป 

ไทยรัฐออนไลน์มีโอกาสได้พูดคุยกับคนดัง เกี่ยวกับ การน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักชัยของชีวิต

กรกฎ ศรีวิกรม์ กรรมการบริหารศูนย์การค้าเกษร

หากเราน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ จะช่วยทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ สำหรับดิฉันหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งที่ฉันตระหนักอยู่เสมอ ดังพระราชดำรัสที่ถูกอัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ 36 ปีของสโมสร ไลออนส์กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2538

"ใจความว่า 'สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็น เป็นสุข น่าอยู่” คำสอนของท่านมีมากมายมหาศาล แต่ที่เลือกมาใช้จะเป็นเรื่องของสังคม เพราะอยากให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข และมีมิตรภาพ ในการทำงานเราต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่อนข้างเยอะ ถ้าคนไทยเราต่างมีจิตที่มีมิตรไมตรี และเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเราก็จะสร้างสังคมไทย ที่คนต่างชาติเขามา แล้วรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขและน่าอยู่ เราจะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เขาอยากกลับมาหาเราอีก เราคิดว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงคำสอนของในหลวงเราควรจะมีสติ และใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ ใช้เวลาที่เรามีอยู่ให้มีคุณค่าให้ดีที่สุด แล้วเราจะได้เห็นถึงความโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย

ฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จในระดับสากล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ THANN (ธัญ)

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับความศรัทธาในงาน “สำหรับผม พระองค์ทรงสอนในเรื่องของความศรัทธาในงานตามพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ไว้ว่า

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้ง ถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้ โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

เจ้าของแบรนด์ผู้นี้บอกว่า จากพระราชดำรัสนี้ ทำให้ตนมีความเชื่อว่า เมื่อเรามีศรัทธา และมีความสุขในการทำงาน ก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ส่งผลให้ผลงานออกมาดี และถึงแม้ว่าจะต้องพบกับอุปสรรคใดๆ เราก็ไม่ย่อท้อ เพราะทำด้วยความเต็มใจ ซึ่งสุดท้ายชีวิตของเรา ก็จะพบกับความสำเร็จ โดยได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของพระองค์ในการทำงาน อย่างแท้จริง เมื่อครั้งแรกเริ่มที่พระองค์นำพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ปลานิล มาจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 50 ตัว แต่ประสบปัญหาระหว่างการขนส่งทำให้ปลาตายไปถึง 40 ตัว จากความศรัทธาของพระองค์ในวันนั้น ทำให้พระ องค์ไม่ย่อท้อในการเพาะพันธุ์ปลานิลเพียง 10 ตัวที่เหลืออยู่ จึงทำให้ทุกวันนี้คนไทยมีปลานิลบริโภคหลายแสนตันต่อปีซึ่งถือเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์โดยแท้จริง

ชวนล ไคสิริ ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์ แบรนด์ Poem (โพเอม) 

พระบรมราโชวาทที่ถือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นของแบรนด์ Poem (โพเอม) มาโดยตลอดว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ดั่งพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ว่า

"การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์"

ดีไซเนอร์ผู้นี้บอกว่า จากพระบรมราโชวาทข้างต้น ทำให้ผมซึ่งเป็นหนึ่งคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ รู้สึกว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางศิลปวัฒนธรรมพอๆ กับความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

นอกจากนี้ ศิลปะยังเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงชีวิตของผมไปในด้านที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจ เรื่องการทำงาน หรือการค้นหาตัวตนของตนเอง ซึ่งทุกวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เกิดมาใต้พระบรมโพธิสมภาร และได้เห็นผู้นำประเทศและบุคคลสำคัญจากทั่วโลกต่างยกย่องพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกดังคำกล่าวที่ว่า “ถึงประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ดีที่สุด แต่เรามีพระราชาที่ดีที่สุด” และคิดว่าชาวต่างชาติจะต้องอิจฉาเราในเรื่องนี้โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ปกครองโดยระบบกษัตริย์ซึ่งไม่มีทางทราบความรู้สึกของการมีศูนย์รวมจิตใจในชาติซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับประเทศของเรา 

มนันยา วัทนียกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท คอนนอยเซอร์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทางแบรนด์ BRIC’S Milano

“สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการดำเนินธุรกิจก็คือความจริงใจ ดังพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ที่มีใจความว่า "ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรม สำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใด ก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น”

เนื่องจากตอนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ ด้วยความที่วัยวุฒิยังค่อนข้างน้อยทำให้ดิฉันประสบปัญหา เรื่องของความน่าเชื่อถือในการเจรจาธุรกิจ ดิฉันจึงคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของดิฉันได้ จนได้อ่านเจอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องของความจริงใจและได้นำมาทบทวน จึงตระหนักขึ้นมาได้ว่าความจริงใจถือเป็นสิ่งที่จำเป็น ในการสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องการรับรู้ในสิ่งที่เป็นความจริงกันทั้งนั้น ซึ่งเมื่อผู้รับสารสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเราก็จะมอบความไว้วางใจมอบให้เรากลับคืนมาเอง นอกจากนี้ดิฉันยังคิดว่าความจริงใจเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม เพราะเราคิดและทำทุกอย่างด้วยใจของเรา อย่างแท้จริง

และทั้งหมดนี้คือความในใจและการตามรอยเท้าพ่อหลวงในการดำเนินชีวิตที่ดีและยั่งยืน.

ไทยรัฐออนไลน์มีโอกาสได้พูดคุยกับคนดัง เกี่ยวกับ การน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักชัยของชีวิต 19 พ.ย. 2559 13:16 23 พ.ย. 2559 10:50 ไทยรัฐ