วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บิ๊กตู่ น้อมนำแนวทาง 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' ประยุกต์ทำงาน ลดเหลื่อมล้ำ

บิ๊กตู่ น้อมนำแนวทาง 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' ประยุกต์ทำงาน ลดเหลื่อมล้ำ

  • Share:

บิ๊กตู่ ย้ำน้อมนำแนวทาง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ประยุกต์ใช้ทำงาน รับที่ผ่านมาไม่มียุทธศาสตร์แก้ปัญหาชาติ เหมือนติดกับดักตัวเอง เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำ เด็ก-เยาวชน ต้องพัฒนาตนเอง พร้อมจัดระเบียบบ้านเมือง สร้างห่วงเชื่อมโยงทุกมิติ...

เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 18 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” ว่า รัฐบาลได้น้อมนำแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆให้เหมาะสมกับบริบทของประชาชน ท้องถิ่น สถานการณ์ และสภาพของปัญหา เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ให้ทุกกระทรวงจัดทำยุทธศาสตร์เป็นแผนที่นำทางระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนการทำงานร่วมกันของรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นั้นต้องทำงานอย่างประสานสอดคล้องกัน รวมถึงการจัดทำแผนการใช้งบประมาณของประเทศ ทั้งในการลงทุน การวางรากฐาน และการพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ อย่างบูรณาการ เราจะต้องยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นสำคัญ โดยขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยมีกระบวนการเน้นความสอดคล้องบูรณาการ

ทั้งนี้ ปัญหาที่ผ่านมาคือ เราไม่เคยทำงานอย่างมียุทธศาสตร์ ถ้าเราไม่เริ่มทำกันวันนี้ มันก็ไม่สามารถจะตอบโจทย์ แก้ปัญหาชาติไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จ แก้ปัญหาหนึ่ง ติดอีกอย่างหนึ่ง สร้างปัญหาใหม่ เดินไปไม่ได้ เหมือนติดกับดักตัวเองอยู่ หากเราไม่บูรณาการกันแยกคิด แยกทำกันเหมือนเดิม ก็ไม่มีผลดีเกิดขึ้น ทำไม่ได้อีกเช่นเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้เริ่มต้นทำให้เป็นกระบวนการที่มีเหตุมีผล มีที่มาที่ไป รัฐบาลต่อไปก็ทำหน้าที่ประสานต่อ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

“เราก็ไม่สามารถจะบังคับใครได้ทั้งหมดอยู่แล้ว อำนาจฝ่ายบริหาร เราจะไม่ก้าวล่วง แต่เรามียุทธศาสตร์ชาติที่เป็นกรอบงาน แต่วิธีทำนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละรัฐบาลไปหาวิธีการดำเนินการต่อไป แต่ผลสัมฤทธิ์จะกำหนดไว้ล่วงหน้า ประชาชนต้องรับรู้ไว้ก่อนว่าพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรในผลงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทั้งนี้ ประชาชน ข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ด้วยหลักการและเหตุผลที่สมเหตุสมผลด้วยเช่นกัน”

สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง–หลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งจากพระบรมราโชบาย และการปฏิบัติที่ได้ทรงทดลองทำเป็นแบบอย่างไว้ให้แล้ว เราจะต้องนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกของประชาคมโลก และปัจจัยภายในประเทศของพวกเรากันเอง ที่จะทำให้เราและต่างประเทศเข้าใจซึ่งกันและกัน ปัจจุบันยังมองต่างกันอยู่ ทั้งในแง่ความคิด, อัตลักษณ์พื้นฐาน และการปฏิบัติหลายอย่าง อาจจะทำได้ในหลายประเทศในโลก สำหรับประเทศไทยนั้นมีความละเอียดอ่อน อาจจะทำไม่ได้ ก็ต้องทำให้ได้ เราต้องทำให้เกิดความชัดเจน เข้าใจให้ตรงกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันโดยการปฏิรูปเราจะต้องครอบคลุม ทั้งงานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นระดับชาติ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลา 5 ปี ผมจะเริ่มต้นไว้ก่อน 1 ปีแรกก็ช่วยกันทำให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และต่อๆ ไปในทุกรัฐบาลในอนาคต

ส่วนด้านสังคม การส่งเสริม ขับเคลื่อน ผลักดัน ให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ หลุดพ้นกับดักจากความยากจน และได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ให้ได้โดยเร็ว มีมาตรการหลายมาตรการ ที่จะต้องลดความเหลื่อมล้ำลงให้ได้ ในการเข้าถึงบริการภาครัฐและสวัสดิการของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกคนต้องร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก วัยรุ่น ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เราจะต้องทำให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ได้มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งนี้ ความต้องการสร้างสังคมที่สันติสุข ประชาชนมีแต่ความสุข ไม่ใช่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่พอกินไม่พอใช้ เราจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ที่ดี ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เข้าอกเข้าใจกัน มีความคิดพื้นฐานที่มันใกล้เคียงกัน เราจะต้องสร้างห่วงโซ่ความเชื่อมโยงกันในทุกๆ มิติ เราแยกกันทำงานอิสระไม่ได้ แยกกันคิดไม่ได้ ต้องแยกกันคิดแล้วมารวมกัน สรุปให้ได้ แล้วไปหาวิธีการทำ ด้วยกัน

นอกจากนี้ เราจะต้องจัดระเบียบบ้านเมือง ทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมืองให้เกิดเป็น “ห่วงโซ่” ของความมั่นคงและปลอดภัย มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของประเทศ สำหรับเพื่อใช้ประโยชน์ สร้างเพิ่มมูลค่าให้กับส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้