Thairath Logo
กีฬา

ส่งเสริมเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยาปลูกพืชปุ๋ยสด สร้างรายได้แทนนาข้าว

Share :

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ามาตรการส่งเสริมเกษตรกร 19 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปลูกพืชปุ๋ยสด สร้างรายได้แทนนาข้าว...

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2  เห็นชอบการดำเนินมาตรการช่วยเหลือ จำนวน 2 โครงการ คือปลูกพืชปุ๋ยสด ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และเร่งขับเคลื่อนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของชาวนาให้มีคุณภาพที่ดี ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการผลิตและการตลาด สนับสนุนการวางแผนและปัจจัยการผลิตที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดในการทำนา จึงมีนโยบายให้เกษตรกรทั้ง 19 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท สระบุรี นครนายก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร จัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map) ปรับลดพื้นที่ทำนาลง 200,000 ไร่ สนับสนุนการปลูกพืชตระกูลถั่วต่างๆ เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทือง เป็นต้น เพื่อไถกลบลงดินเป็นการบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หรือปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไปขายแก่เกษตรกรรายอื่นเป็นสร้างรายได้แก่ครอบครัว พร้อมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่งดการทำนา ให้สามารถมีรายได้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ครอบครัว 

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า เพื่อให้เกษตรกรที่ปรับพื้นที่ทำนาไปปลูกพืชอื่นเพื่อสร้างรายได้แทน กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ และรับซื้อคืนอีกส่วนหนึ่ง สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกและไถกลบเพื่อบำรุงดิน โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 200,000 ไร่ ดำเนินการในพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเป็นการปลูกเพื่อรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืน จำนวน 50,000 ไร่ ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน จำนวน 150,000 ไร่ ให้แก่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม และสนใจจะร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ 

สำหรับเกษตกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเร่ิมตั้งแต่เดือนนี้ ถึงพฤษภาคม 2560 จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไปก่อน รายละไม่เกิน 20 ไร่ และต้องทำการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างน้อย 1 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ ซึ่งการสนับสนุนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ขาย เกษตรกรต้องดำเนินการเองทุกอย่างตั้งแต่การไถ รวมถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งกรมจะรับซื้อคืนในราคา 20 บาท/กก. แต่ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนด กับส่วนที่ 2 ซึ่งปลูกเพื่อไถกลบปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ส่วนนี้กรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนค่าไถกลบซากพืชปุ๋ยสดให้เกษตรกรเจ้าของแปลง โดยเกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันในการจัดหารถไถมาดำเนินการเตรียมดิน ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ กรมพัฒนาที่ดินจะจัดหารถไถมาดำเนินการให้.

อ่านเพิ่มเติม...
ข้าวนาข้าวกระทรวงเกษตรฯฉัตรชัย สาริกัลยะกรมพัฒนาที่ดินสุรเดช เตียวตระกูลปลูกพืชแทนทำนา