วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 19/11/59

โดย ซี.12

บันทึกการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ประจำสัปดาห์ เป็นการแต่งตั้งของกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งรายคือ บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...

ส่วนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีแล้ว โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ประกอบด้วย 1.ครรชิต มาลัยวงศ์ 2.เธียรชัย ณ นคร 3.นันทวัฒน์ บรมานันท์ 4.นคร เสรีรักษ์ 5.ประวัติ วีรกุล 6.มานะ นิมิตรมงคล 7.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 8.ศักดิ์ เสกขุนทด 9.สนิท ชมชาญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป...

แง่มุมของการย้ายนายอำเภอยังไม่จบ ในบรรดา นายอำเภออำนวยการระดับสูง ที่ขึ้นมาใหม่ ล่าสุดนี้มี นายอำเภอหญิง รวมอยู่ด้วย 8 ราย ขอบันทึกชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของ ข้าราชการหญิง ที่กำลังมาแรงในแทบทุกกระทรวง นั่นคือ วจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอราชสาส์น ฉะเชิงเทรา เป็น นายอำเภอปากพลี นครนายก กานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอพลับพลาชัย บุรีรัมย์ เป็น นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ ปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอเนินขาม ชัยนาท เป็น นายอำเภอสากเหล็ก พิจิตร ไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอเทพารักษ์ นครราชสีมา เป็น นายอำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม...

อีกชุดประกอบด้วย มาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอป่าติ้ว ยโสธร เป็น นายอำเภอมหาชนะชัย ยโสธร วิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอโคกสูง สระแก้ว เป็น นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด พิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอละอุ่น ระนอง เป็น นายอำเภอรัตภูมิ สงขลา และ วัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์ เป็น นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน โปรดอย่าละเลยในการตั้งเป้าเป็น ผู้ว่าฯหญิง ในอนาคต...

คำสั่งชุดเดียวกันมี 3 นายอำเภออำนวยการระดับสูงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ขึ้นมาใหม่คือ รุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี จากแดนอีสานล่องลงไปเป็น นายอำเภอสุไหงปาดี นราธิวาส สุวิชช์ ศรีสุวรรณ นายอำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี ที่ช่ำชองพื้นที่อยู่แล้ว เป็น นายอำเภอปะนาเระ ปัตตานี และ ประยูร พุทธชาติ นายอำเภอกาบัง ยะลา รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอยี่งอ นราธิวาส เป็น นายอำเภอสะบ้าย้อย สงขลา หนึ่งในพื้นที่ที่จัดอยู่ชายแดนภาคใต้...

อีกสามนายอำเภอเป็นผู้โชคดีที่ไม่ต้องเป็นนายอำเภออำนวยการระดับต้น แต่ก้าวกระโดดจาก หัวหน้ากลุ่มงาน หรือป้องกันจังหวัดไปสู่เก้าอี้นายอำเภออำนวยการระดับสูงเลยทีเดียวได้แก่ อดิศักดิ์ พันธ์คีรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอละงู สตูล เป็น นายอำเภอไม้แก่น ปัตตานี อนิรุทร บัวอ่อน ป้องกันจังหวัดภูเก็ต เป็น นายอำเภอธารโต ยะลา และ ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงคาร หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เป็น นายอำเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส...

ตบท้ายเป็นการรายงานผลการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และ รองอธิบดี ในกระทรวงมหาดไทยที่ว่างอยู่รวม 7 ตำแหน่ง ผลออกมาตามที่ล็อกไว้ไม่มีผิดคือ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ที่เข้าสอบคนเดียว เช่นเดียวกับ รองอธิบดีกรม การปกครอง ได้แก่ ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ ธนา ยันตรโกวิท ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ได้เป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะเข้าสอบคนเดียวเหมือนกัน...

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าง 2 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 2 คนพอดิบพอดีคือ สมจิต ปิยะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กับ อัธยา เทพมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ก็ได้เป็นรองอธิบดีไปทั้งคู่เพราะไม่มีคู่แข่ง...

มีแต่ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมที่ดิน ที่ว่าง 1 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 5 คน ผลที่ได้ คือ บุญช่วย ผูกสี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ กรมการพัฒนาชุมชน ว่าง 1 ตำแหน่ง มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกถึง 7 คน ณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้ไป...

“ซี.12”

18 พ.ย. 2559 10:14 18 พ.ย. 2559 10:14 ไทยรัฐ