วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งเข้ม สศช.เพิ่ม 3 แผนใน “อีอีซี”

“ประยุทธ์” จัดทัพปี 60 ลุยก่อสร้างเต็มสตรีม

“ประยุทธ์” สั่ง สศช.เพิ่ม 3 แผนงานในโครงการอีอีซี ทั้งด้านนวัตกรรม ไอที และการดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่ปี 60–61 ตะลุยก่อสร้างให้ได้มากที่สุด

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้เพิ่ม 3 แผนงานใหม่เข้าไปในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่ แผนงานด้านนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะทำแผนงานด้านนี้ และมีเป้าหมายให้พื้นที่อีอีซีมีสถาบันวิจัย เพื่อกระตุ้นให้อีอีซีเป็นเขตวิจัยและพัฒนารองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

“แผนงานที่ 2 ที่เพิ่มเข้ามาคือ แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้ามาร่วมจัดทำแผนงานด้วย หากมีระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพสูง ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นทำให้เป็นสมาร์ทซิตี้ รวมถึงเรื่องไฟฟ้าและพลังงานจะมีกระทรวงพลังงานเข้ามาดูแลแผนงาน เนื่องจากเมื่อมีผู้ประกอบการมากขึ้น การผลิตก็ต้องใช้ไฟฟ้าเพียงพอ จึงต้องมีแผนรองรับรวมถึงปริมาณน้ำที่รองรับด้วย ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และสิ่งแวดล้อม สำหรับแผนงานที่ 3 คือ การดูแลชุมชน และสาธารณสุข ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าในพื้นที่อีอีซีต้องดูแลให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องแน่ใจว่าคนที่อยู่เดิมจะต้องได้ประโยชน์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ทั้งนี้ สศช.จะรับหน้าที่เป็นสำนักงานอีอีซี จัดทำแผนแม่บท หรือมาสเตอร์แพลนของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกปี 2560-2564 ให้แผนงานแต่ละด้านที่มีอยู่เดิมและที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีก 3 แผนงานมีความเชื่อมต่อและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งระบุผลประโยชน์ที่จะได้รับให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และ สศช.จะประสานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯในแต่ละกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้บรรลุผลในทางปฏิบัติอย่างครอบคลุม อาทิ อุตสาหกรรมศักยภาพ สิทธิประโยชน์ เขตการค้าเสรี การประชาสัมพันธ์ ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ไฟฟ้าและพลังงานระบบน้ำ การพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อมเมือง การท่องเที่ยว สาธารณสุข และระบบบริการที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนวัตกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการแปรรูป เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร เป็นต้น

นายปรเมธีกล่าวว่า ด้านกฎหมาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบไปแล้ว ซึ่งหลังจากกฤษฎีกาปรับแก้ให้ความเห็นจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป ซึ่งจะเร่งรัดให้เข้า สนช.ให้ได้ภายในต้นปีหน้า ขณะเดียวกันในปี 2560 จะจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวหรือวันสต๊อปเซอร์วิสในพื้นที่แหลมฉบังและมาบตาพุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน

“ภาพรวมของโครงการอีอีซีที่ยังไม่รวม 3 แผนงานใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาจะมีทั้งหมด 173 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 700,000 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรเพื่อดำเนินการรวม 150,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือภาครัฐร่วมกับเอกชน”

สำหรับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ประชุมให้นโยบายว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้ดำเนินนโยบายอย่างเข้มข้น ปี 2560-2561 จะต้องเร่งรัดให้มีการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มากที่สุด ขณะที่การดึงดูดการลงทุนก็ต้องดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนด้วย ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจขอรับสิทธิประโยชน์ในกลุ่มคลัสเตอร์ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยจะลงทุนในอีอีซีประมาณ 18,000 ล้านบาท ส่วนนี้ คนพ.จะเร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริง ขณะเดียวกันจะประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้น “ที่ผ่านมาไปโรดโชว์การลงทุนที่ฝรั่งเศส เยอรมนี จีน และนักลงทุนในประเทศ ซึ่งมีนักลงทุนติดต่อสอบถามและขอเข้าไปดูพื้นที่จริงเป็นจำนวนมาก ปีหน้าจะมีโรดโชว์และจัดสัมมนานักลงทุนให้เข้มข้นมากกว่านี้”

นายปรเมธีกล่าวต่อว่า ปี 2560 มีโครงการที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.67 ล้านบาท โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป.

“ประยุทธ์” สั่ง สศช.เพิ่ม 3 แผนงานในโครงการอีอีซี ทั้งด้านนวัตกรรม ไอที และการดูแลคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่ปี 60–61 ตะลุยก่อสร้างให้ได้มากที่สุด 18 พ.ย. 2559 00:18 18 พ.ย. 2559 00:26 ไทยรัฐ