วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นร.ทุนอานันทมหิดลตามรอย “พ่อหลวง”

ทรงให้ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา ทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาชาติ

ดร.รัตนา แซ่เล้า อาจารย์ประจำวิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2549 กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทุนพระราชทานนี้ว่า ทุนอานันทมหิดลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านได้ตรัสถามว่า “การไปศึกษาต่อต่างประเทศครั้งนี้ ตั้งใจไปเรียนเพื่อใคร และจะพัฒนาใคร หากเรียนเพื่อลูกหลานของเพื่อนฉัน การศึกษาคือ การพูดในสำเนียงบริติช แต่หากไปเรียนเพื่อเยาวชนของฉัน

การศึกษาคือการอ่านออกเขียนได้” พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพฯในครั้งนั้น ทำให้ตนรับรู้ได้ถึงความใส่พระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยเยาวชน จึงตั้งปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และยึดถือพ่อหลวงเป็นแบบอย่าง ในเรื่องของความทุ่มเทที่ทรงทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ชาติด้วยความใส่พระราชหฤทัย

ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2551 กล่าวว่า จากการเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลลาและรับพระราชทานพระราโชวาท พระองค์ทรงมีข้อแนะนำว่า “ให้ตั้งใจเล่าเรียนหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ” ซึ่งเป็นคำสอนที่ให้แรงบันดาลใจในการเรียนและกลับมาตอบแทนคุณแผ่นดิน อีกทั้งมุ่งเจริญรอยตามแบบอย่างของพ่อหลวงด้วยการเพียรสร้างความเป็นเลิศ และพยายามพัฒนาความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนทำอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

น.ส.ศิรินทร์ ตั้งพรไพบูลย์ นักเรียนทุนพระราชทานอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ได้รับทุนพระราชทานอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.2559 กล่าวว่า ตั้งใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษา ที่วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลอมเบีย สหรัฐอเมริกา เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการดำเนินตามรอยหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา.

ดร.รัตนา แซ่เล้า อาจารย์ประจำวิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2549 กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทุนพระราชทานนี้ว่า... 18 พ.ย. 2559 00:02 18 พ.ย. 2559 00:11 ไทยรัฐ