วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ย้ำใช้สื่อออนไลน์เหมาะสม

นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “Be Smart &Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ... ออนไลน์” ว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุมการ แก้ไขปัญหา จึงควรมุ่งเน้นมุมมอง 2 มิติ คือ มิติตัวเด็กด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการวิเคราะห์และประเมินสื่อจากอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน และเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยร้ายที่แฝงมากับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงคนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและกฎหมายสื่อออนไลน์ของประเทศ ส่วนมิติสภาพแวดล้อม ต้องมีกฎหมายส่งเสริมสื่อดีและปราบปรามสื่ออันตราย และที่สำคัญคือบุคคลแวดล้อมเด็กทั้งผู้ปกครอง ครู และภาคธุรกิจ ต้องมีความตระหนักรู้และเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม.

นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงานเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ “Be Smart &Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ... ออนไลน์” ว่า... 17 พ.ย. 2559 23:57 18 พ.ย. 2559 00:08 ไทยรัฐ