วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ซ่อมสร้างอุบล

ซ่อมสร้างอุบล

โดย ซี.12
18 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดให้เป็นปีแห่งการซ่อมสร้าง ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี “ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก” โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เผยถึงการดำเนินการเรื่องนี้ว่า เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เป็นระยะทางรวม 4,530.33 กิโลเมตร จากการสำรวจพบว่า มีเส้นทางคมนาคมที่ประชาชนยังประสบความเดือดร้อนในการสัญจร ขนส่ง ซึ่งอำเภอได้รวบรวมและประมวลโครงการ/งบประมาณ ด้วยการจัดลำดับเรียงความสำคัญมาถึง 256 โครงการ คิดเป็นงบประมาณที่ต้องใช้ในการซ่อมสร้างถึง 592,883,018 บาท

จังหวัดอุบลราชธานียังได้ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจเป็นปีแห่งการซ่อมสร้าง จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งเน้น “การซ่อม” คือ การทำให้ดีขึ้น และ “การสร้าง” คือการทำขึ้นใหม่หรือการดำเนินการใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อการพัฒนาการแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวอุบลราชธานี โดยในเบื้องต้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคมขนส่ง 4 เรื่องสำคัญ ดังนี้

1.ถนน ให้มีการซ่อมสร้างถนนเส้นทางคมนาคมที่สำคัญให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และสวยงาม

2.เกาะกลางถนน และสวนหย่อมตามถนนสายสำคัญ ให้มีการซ่อมสร้างให้เกิดความปลอดภัย สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

3.ไฟส่องสว่าง ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง และเพียงพอตามเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ อาทิ แยกเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ ย่านชุมชน ย่านโรงงาน ย่านสถานศึกษา สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ เป็นต้น

4.ขยะมูลฝอย ให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามของบ้านเมืองให้เป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่

สำหรับการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคมขนส่งนั้น จังหวัดได้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยการอำนวยการและประสานการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ และงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมปรับปรุงถนน เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก่อน

แผนซ่อมสร้างอุบลราชธานีนี้จะเปิดช่องให้ผู้ว่าฯสมศักดิ์ขยายความในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้