วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนโพสต์ภาพเด็กเสี่ยงละเมิดสิทธิ

จากเวทีเสวนา “สิทธิเด็ก...ในยุคมนุษย์กล้องครองเมือง” จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กล่าวว่า การกระทำใดๆ ที่ทำให้เด็กรู้สึกกลัว กังวล เสียใจ โดยไม่อยู่ในสภาพความเป็นจริง แล้วนำไปโพสต์หรือแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก หลายกรณีกระทำโดยพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ที่กระทำเพียงสนองความรู้สึกสนุก ทั้งที่สร้างตราบาปให้เด็กรู้สึกอับอายด้อยคุณค่า สะท้อนถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่พ่อแม่ขาดทักษะการเลี้ยงดู สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 นอกจากนี้ การที่สื่อต่างๆนำไปเผยแพร่ยิ่งทำให้เด็กถูกกระทำซ้ำ ถือว่าละเมิดสิทธิเด็กเช่นกัน อย่างไรก็ตามมาตรการการให้การศึกษา มาตรการทางสังคมในการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ ที่ถือเป็นภารกิจหลักของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ใช่มีแค่ตัวบทกฎหมายแต่ไม่มีกลไกดำเนินการ

ขณะที่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การโพสต์แชร์ภาพเด็กแม้แต่ภาพความน่ารักของเด็กอาจเป็นช่องทางเสี่ยง ทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลเกินกว่าวัย จึงอยากเสนอให้องค์กรวิชาชีพต่างๆ ออกแนวปฏิบัติกำหนดขอบเขตการใช้สื่อออนไลน์.

จากเวทีเสวนา “สิทธิเด็ก...ในยุคมนุษย์กล้องครองเมือง” จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 16 พ.ย. 2559 23:44 16 พ.ย. 2559 23:44 ไทยรัฐ