วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ม.44 สั่งเด้งเจ้าหน้าที่สสว.เข้ากรุ เปิดทางคนนอกช่วยงานสำนักนายกฯ

ม.44 สั่งเด้งเจ้าหน้าที่สสว.เข้ากรุ เปิดทางคนนอกช่วยงานสำนักนายกฯ

  • Share:

หัวหน้า คสช.ใช้ม.44 สั่งเด้งเจ้าหน้าที่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 ราย หลานทักษิณ โดนด้วย พร้อมเปิดทางให้คนนอก 50 อัตราบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้ารัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการมาทำงานในสำนักนายกรัฐมนตรี...

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว

ทั้งนี้เนื้อหาระบุว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดหรือในบางกรณี อาจยังไม่ปรากฏความผิด แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความรับผิด หรือ สมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดิน และหน่วยงานของรัฐดังกล่าว

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งจำนวน 6 ข้อ โดยแบ่งเป็นข้อสำคัญๆดังนี้

ข้อ 1 ให้มีกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวนห้าสิบอัตรา เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่ามีตําแหน่งหน้าที่ใด ในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่น และสิทธิประโยชน์เดิมที่ได้รับอยู่

โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะหมดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หรือพ้นจากตําแหน่งโดยเหตุอื่น หรือนายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นประการอื่น

นอกจากนี้ข้อที่ 3 ระบุว่า ให้ผู้มีตําแหน่งหน้าที่ในสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามรายชื่อต่อไปนี้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตามคําสั่งนี้
1. นางสาวปณิตา ชินวัตร
2. นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
3. นางสาวอิสรา ภูมาศ

โดยคําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้