วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.ในส่วนกลาง

โดย ซี.12

คำสั่งแต่งตั้งที่ออกมาในคราวเดียวกันมีนายอำเภออำนวยการระดับต้นรายหนึ่งต้องโยกย้ายเข้ามาอยู่ในส่วนกลางโดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน

ขอนำมาบันทึกไว้รวมกับการแต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนอื่นๆในกรมการปกครอง คือ นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็น ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

อีกรายหนึ่ง นายสันติ ชูศรี ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็น ผู้อำนวยการส่วนอีก 10 ราย คือ

1.นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการชายแดน ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 2.นายพัชระ สิมะเสถียร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 3.นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานโรงแรม ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 4.นายอดิศักดิ์ ปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานแผนและการพัฒนาระบบ การปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 5.นายวิพร แววศรีผ่อง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องที่ สำนักการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

6.นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 7.นายคำนวน วิบูลย์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบ ทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 8.นายทวิช เที่ยวมาพบสุข หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง 2 ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 9.นายดุสิต ศิริวราศัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานและสมรรถนะ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เป็น ผู้อำนวยการส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 10.นายมนูญ พรหมน้อย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

สำหรับนายอำเภอระดับต้นที่ขึ้นเป็นนายอำเภอระดับสูงล่าสุดอีก 132 รายนั้น สัปดาห์หน้าจะว่ากันอีกที.

“ซี.12”

16 พ.ย. 2559 09:55 16 พ.ย. 2559 09:55 ไทยรัฐ