วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำไมจึงไม่ควรเซ็ตซีโร่

ยังมีความพยายามที่จะโละองค์กรอิสระอย่างต่อเนื่อง แม้กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (แ) บางคนจะปฏิเสธว่าไม่มีแผนเซ็ตซีโร่ แต่ถ้ากรรมการองค์กรอิสระคนใดไม่มีคุณสมบัติตามบท บัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่ ก็น่าจะพ้นจากตำแหน่งไป น่าสงสัยว่าความพยายามที่จะโละองค์กรอิสระ โดยเฉพาะ กกต. เป็นความ ต้องการของใคร?

เกี่ยวกับปัญหานี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้แจงว่า องค์กรอิสระในปัจจุบันจะอยู่นานแค่ไหน เป็นไปตามกฎหมายลูก หรือ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ และมีอยู่ 2 แนวทาง แนวทางแรก ยึดรัฐธรรมนูญใหม่อย่างเคร่งครัด ใครขาดคุณสมบัติต้องพ้นหน้าที่ทันที แนวทางที่สอง ยกเว้นให้คนที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เก่าอยู่ไปจนครบวาระ

มีคำชี้แจงจาก กรธ.บางคนว่าคุณสมบัติของ กกต.ตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีความเข้มข้นมากขึ้น เช่น ต้องเคยเป็นข้าราชการระดับอธิบดี เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจอย่างน้อย 5 ปี หรือเคยเป็นศาสตราจารย์ 5 ปี เป็นต้น หากนำคุณสมบัติดังกล่าวมาใช้บังคับทันที อาจมีกรรมการ กกต.บางคนหรือหลายคนจะต้องพ้นตำแหน่ง

แต่ตามประเพณีการปกครองประชาธิปไตยของไทย มักจะใช้แนวทางที่สองกล่าวคือ มีบทเฉพาะกาลให้ผู้ที่เป็นอยู่ตามรัฐธรรมนูญเก่าดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ ตัวอย่างเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านใน กทม.ที่จะต้องถูกยุบไปตามกฎหมายใหม่ แต่มีบทเฉพาะกาลให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ และทุกอย่างเป็นโดยราบรื่น เพราะไม่หักหาญทำลายน้ำใจ

ปัญหาองค์กรอิสระก็น่าจะยึดแนวทางเดียวกัน ต้องคำนึงถึงความถูกต้องทางการเมืองด้วย ไม่ใช่มองด้านกฎหมายอย่างเดียว โดยมองว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งองค์กรอิสระเพื่อให้เป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจ จึงต้องมีความเป็นอิสระ มิฉะนั้น จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ถ้าโละองค์กรอิสระทันที ความเป็นอิสระก็อาจสูญสิ้นไปในทันที

เนื่องจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการองค์กรอิสระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กกต. หรือ ป.ป.ช. ล้วนแต่ต้องมาจากความเห็นชอบของวุฒิสภา หากจะโละและแต่งตั้งองค์กรอิสระใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สนช. หรือ ส.ว. ชุดใหม่ ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คสช. ทั้งสององค์กร จึงเท่ากับว่า คสช.คุมกลไกการตั้งองค์กรอิสระ

เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่คณะรัฐประหาร คสช. อ้าง ในการยึดอำนาจรัฐบาลเลือกตั้ง โดยกล่าวหาว่าแทรกแซงองค์กรอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการแทรกแซงและทำลายระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของประชาธิปไตย การแทรกแซงองค์กรอิสระเป็นการทำลายประชาธิปไตย ทุกฝ่ายจึงควรตรองให้รอบคอบ.

16 พ.ย. 2559 08:57 16 พ.ย. 2559 08:57 ไทยรัฐ