วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยพัฒนาการเงินภาคประชาชน

รัฐเปิด 3 ยุทธศาสตร์ช่วยรากหญ้าเข้าถึงแหล่งทุน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ปี 2560-2564 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินระดับฐานราก ทั้งกองทุนหมู่บ้าน กองทุนการออม กองทุนสัจจะออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประมาณ 110,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน โดย เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินมากขึ้น ซึ่งการเข้าไปใช้บริการในระบบธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบางครั้งมีต้นทุนการเดินทางจำนวนมาก

“ร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปครั้งสำคัญของประเทศไทยต่อไปจะมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และประชาชนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สำหรับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน จะแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แรกการสร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของประชาชนในระดับฐานราก โดยเน้นขับเคลื่อนการทำงานให้ออกมาภายในปี 2560 ทั้งสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทำโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ และสินเชื่อวิสาหกิจเพื่อชุมชน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และเป็นค่าลงทุนประกอบธุรกิจการเกษตร การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และหนี้นอกระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินกับประชาชนอย่างทั่วถึง สร้างความเข้มแข็งขององค์กรทางการเงินชุมชนให้มีความมั่นคง สร้างเครือข่ายองค์กรทางการเงินในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้สถาบันการเงินขยายบริการทางการเงินไปสู่ฐานรากมากขึ้น ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้เหมาะสมต่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น เนชั่นแนล อี-เพย์เม้นต์.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ปี 2560-2564 15 พ.ย. 2559 23:52 15 พ.ย. 2559 23:52 ไทยรัฐ