วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สพม. เปิดโพลคนหนุนเซตซีโร่พรรคการเมือง-กกต. ค้าน มท. เจ้าภาพเลือกตั้ง

สพม. เปิดโพลคนหนุนเซตซีโร่พรรคการเมือง-กกต. ค้าน มท. เจ้าภาพเลือกตั้ง

  • Share:

สพม.สำรวจความเห็น ปชช.พบส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ ปชช.-ภาคประชาสังคม-พรรคการเมือง มีส่วนร่วมในกระบวนการ หนุนเอาผิดนักการเมืองที่บกพร่องทางคุณธรรม-จริยธรรม เห็นด้วยเซตซีโร่ กกต.ชุดปัจจุบัน แต่ไม่เห็นด้วยให้ มท.เป็นเจ้าภาพจัดเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็น และการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 2,502 คน และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดภาคต่างๆ รวมทั้งการสนทนากลุ่ม (Fogus Group ) ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปผล (เบื้องต้น) ดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางในการส่งเสริมภาคประชาสังคม ประชาชน และพรรคการเมือง ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการก่อนการเลือกตั้ง เช่น ให้ภาคประชาสังคม ประชาชนและพรรคการเมืองควรมีส่วนร่วมในการกำหนดเขตเลือกตั้งร่วมกับ กกต. ให้สมาชิกพรรคในแต่ละจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก ส.ส. (Primary Vote) การจัดทำฐานข้อมูลภูมิหลังประวัตินักการเมือง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ เพื่อให้คณะกรรมการจากภาคประชาสังคม พรรคการเมือง กกต. ร่วมกันตรวจสอบ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องผ่านหลักสูตรการอบรมของ กกต. หรือสถาบันที่มีกฎหมายรองรับ ต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งที่ง่ายขึ้น ลดค่าธรรมเนียมในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ทำให้เกิดการเมืองต้นทุนต่ำเพื่อป้องกันการเมืองต่างตอบแทน หรือการทุจริตคอร์รัปชันหลังเข้าสู่อำนาจ

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางและวิธีการลงคะแนน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น และป้องกันคะแนนเสียงจัดตั้ง เช่น เพิ่มจำนวนวันเลือกตั้ง ขยายเวลาการลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ไม่เห็นด้วยกับการจูงใจให้ไปใช้สิทธิ เช่น ให้ส่วนลดในการจ่ายภาษี การให้รางวัลประชาชน การให้คูปองสำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า เพราะเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ควรจะต้องมีส่วนร่วมอยู่แล้ว 3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประสานงานระหว่าง กกต. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการฝึกอบรมและสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้ภาคประชาสังคม พรรคการเมือง มีตัวแทนร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งตรวจสอบการเลือกตั้งในทางลับได้

5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการลดต้นทุนการโฆษณาหาเสียง และกำหนดรูปแบบการโฆษณานโยบายของพรรค เช่น การสนับสนุนการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดให้ป้ายหาเสียงมีขนาดและสถานที่ติดตามที่ กกต.กำหนดเท่านั้น การกำหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในลำดับที่ 1 ของพรรคการเมืองนั้น ต้องอภิปรายนโยบาย 3 ครั้ง ผ่านสถานีโทรทัศน์ 6. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เป็นความผิดฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ให้ กกต.มีอำนาจส่งเรื่องให้ ป.ป.ง.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ และลงโทษให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และมิให้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

7. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการลงโทษสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นผู้บกพร่องด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกระทำผิดวินัยของพรรคการเมือง เช่น สมาชิกพรรคการเมือง อาจเข้าชื่อร้องขอให้พรรคการเมืองมีมติให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลง ส.ส.ที่ถูกมติพรรคให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ก็ให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้นั้นสิ้นสุดลงด้วย 8. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางในการสอบบัญชีของพรรคการเมือง รวมทั้งแนวทางในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทุกประเภทของผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน ต้องแจ้งรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินตามที่ กกต.ร้องขอ

9. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้พรรคการเมืองในปัจจุบันสิ้นสภาพ (เซตซีโร่) เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมืองฉบับใหม่ แต่กลุ่มตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งเห็นว่า ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นมิได้มีสาเหตุมาจากพรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว รวมทั้งปัญหาของพรรคการเมืองก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยการเซตซีโร่เพียงเท่านั้น และการดำเนินการดังกล่าวจะยิ่งส่งผลให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ และ 10. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้ กกต.ชุดปัจจุบันสิ้นสุดลง (เซตซีโร่) เพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และสรรหา กกต.ชุดใหม่ แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการให้กระทรวงมหาดไทยมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการเลือกตั้ง เพราะ กกต.มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย งบประมาณ บุคลากร มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเลือกตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการดำเนินการอยู่แล้ว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้