วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มดอกไม้เพลิง โคมลอยวันลอยกระทง ฝ่าฝืนคุก 3 ปี

มหาดไทย สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มจุดพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ช่วงเทศกาลลอยกระทง ตามคำสั่งคสช. ฝ่าฝืนคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่...


เมื่อวันที่ 12 พ.ย.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงวันที่ 14 พ.ย.และเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนั้น เนื่องจากในช่วงเวลานี้ใกล้เข้าสู่วันลอยกระทง ซึ่งประชาชนจะนิยมเล่นดอกไม้เพลิง มีการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามักจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดกำชับไปยังทุกอำเภอ ในเรื่องการพิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศจังหวัด ซึ่งออกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยเคร่งครัด

สำหรับประกาศจังหวัดดังกล่าวจะมีการกําหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย ชนิด ขนาด จํานวน สถานที่จุดและปล่อย และมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน กรณีที่จังหวัดใดยังมิได้จัดทำประกาศจังหวัดดังกล่าว ห้ามมิให้นายอำเภอสั่งอนุญาตโดยเด็ดขาด และให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ทราบอย่างต่อเนื่องว่า การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุผู้อื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 และ ให้นายทะเบียนท้องที่ และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ แนะนำร้านค้าที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงและแหล่งผลิตให้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด กวดขันห้ามมิให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด
 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ฝากให้ทุกพื้นที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งในส่วนของการดูแลและป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุต่างๆ นั้น ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยโดยเคร่งครัด รวมทั้งให้จังหวัดกำกับดูแลเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยตามที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัย และค่านิยมที่ดีงามของประเพณีไทย 

มหาดไทย สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มจุดพลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ช่วงเทศกาลลอยกระทง ตามคำสั่งคสช. ฝ่าฝืนคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่... 12 พ.ย. 2559 12:57 12 พ.ย. 2559 13:37 ไทยรัฐ