วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


โครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า­­ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

และ บริษัทพีทีจีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก

ตลอดรัชสมัยที่ทรงครองราชย์พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ทอดพระเนตรเห็นความ ทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือ ราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบอาชีพสุจริตหาเลี้ยงครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ทรงจัดทำโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน

เป็นที่ทราบกันดีว่า นอกจาก โครงการในพระราชดำริที่มี มากกว่า 4,000 โครงการ ยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมาย ที่พัฒนาด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำ คมนาคม สื่อสารและ สวัสดิการสังคม

วันนี้ขอนำ โครงการ “พระดาบส” ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อพสกนิกรผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงก่อตั้งโรงเรียนพระดาบสขึ้นเพื่อรับ นักเรียนเข้าเรียนวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ คือวิชาชีพช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อม บำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม และวิชาชีพเคหบริบาล

นักเรียนที่เข้ามาเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษา ไม่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนได้ เพราะต้องใช้เงินและเวลาในการศึกษามากพอสมควร แต่ที่โรงเรียนพระดาบสนักเรียนทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังมีหอพัก อาหาร 3 มื้อ และเสื้อผ้าของใช้ที่จำเป็นให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตร ดังนั้นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนแต่ละคนจึงค่อนข้างสูง นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนยังต้องฝึกปฏิบัติจากวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นของจริง ดังนั้นสื่ออุปกรณ์การสอนจึงต้องมีคุณภาพและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในการฝึกปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินจำนวนมากในการจัดซื้อเช่นกัน

ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กล่าวว่าโอกาสคนเราไม่เท่ากัน หลายคนไม่มีโอกาสเรียนต่อ ในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงได้พระราชทานโอกาสครั้งที่สองแก่คนเหล่านั้น ด้วยการสร้างโรงเรียนพระดาบสตามแบบโบราณคือจะมีฤาษีเป็นผู้ให้ความรู้ สั่งสอนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในขณะเดียวกัน ศิษย์ก็ปรนนิบัติดูแลผู้สอนโรงเรียนพระดาบสนำแนวทางนี้มาใช้ โดยการสอนให้ศิษย์มีวิชาติดตัว โดยผู้สอนไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพียงขอแค่ศิษย์ ทำเป็น คิดเป็น และรับผิดชอบ

เด็กทุกคนที่จบจากโรงเรียนแห่งนี้ แม้จะไม่มีวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรเหมือนกับคนที่เรียนตามโรงเรียนอาชีวะ แต่มีความรู้ ความชำนาญในสาขาที่เรียน ถึงจะเรียนเพียงหนึ่งปี แต่มุ่งสอนการปฏิบัติจริง ทำให้คนมีอาชีพได้

โรงเรียนพระดาบส เปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 40 ปี ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจการของโรงเรียนดำเนินไปตามวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ สามารถผลิตลูกพระดาบสที่มีคุณภาพออกไปประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างภาคภูมิ

บริษัทพีทีจีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งผมได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับ โครงการ “พีทีเติมพลังสัมมาชีพ” มาบอกกล่าวผ่านคอลัมน์นี้มาอย่างต่อเนื่องปี พ.ศ.2556 เป็นปีแรก บริษัทพีทีจีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินทุนการศึกษาแก่ศิษย์พระดาบสจำนวน 150 คน ให้เรียนวิชาชีพต่างๆจนจบหลักสูตรครบทุกคน ปีที่ 2 ให้การสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพทั้ง 8 สาขาวิชาชีพปีที่ 3 เป็นการต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์พระดาบส เพื่อนำความรู้ไปประกอบสัมมาชีพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวที่มั่นคง

นั่นหมายความว่า โครงการที่บริษัทพีทีจีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนพระดาบส เริ่มตั้งแต่นักเรียนเข้าเรียน ฝึกปฏิบัติงานจนเรียนจบและออกไปประกอบอาชีพ นับเป็นการช่วยเหลือที่ครบสมบูรณ์แบบ

ปีนี้ คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพีทีจีเอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำ โครงการ “พีทีเติมพลังสัมมาชีพ” ต่อเนื่องอีก เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการช่วย เหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ สามารถร่ำเรียนวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้

ทุกท่านที่เติมน้ำมันรถ ณ สถานีบริการน้ำมันพีที 1,250 สถานีทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายนนี้ จะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนพระดาบส โดยพีทีจะหักกำไร 5 สตางค์จากการเติมน้ำมันทุก 1 ลิตร เพื่อสมทบทุนเข้าโรงเรียนพระดาบสเป็นปีที่ 4

นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้ทำความดีร่วมกัน ในการวางรากฐานการศึกษาให้แก่ศิษย์พระดาบสที่ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษา

เป็นการสนับสนุนโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

.....สวัสดี

********************

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

วันนี้ขอนำ โครงการ “พระดาบส” ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อพสกนิกรผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงก่อตั้งโรงเรียนพระดาบสขึ้นเพื่อรับ นักเรียนเข้าเรียนวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ... 12 พ.ย. 2559 10:56 12 พ.ย. 2559 11:03 ไทยรัฐ