วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยชุมชน-ร.ร.ลดขยะปีละ 5,730 ตัน

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สส.ได้ดำเนินการแก้ปัญหาขยะ ที่ปัจจุบันคนไทยผลิตรวมกันเฉลี่ยวันละ 73,560 ตันหรือ 26.85 ล้านตันต่อปี โดยได้นำแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ หรือ Zero Waste โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ มาเผยแพร่ให้ความรู้ชุมชนและโรงเรียนนำไปใช้จัดการขยะผ่าน 1.โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 2.โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โดยทั้ง 2 โครงการได้รับความสนใจจากชุมชนและโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่า 89 ชุมชนที่ร่วมกิจกรรม มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่คิดเป็น 14,553 กก./วัน หรือ 14.55 ตัน/วัน ขณะที่โรงเรียน 61 แห่ง มี การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็น 1,154.11 กก./วัน หรือ 1.15 ตัน/วัน รวมจำนวนขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ของชุมชนและโรงเรียนทั้งสิ้น 5,730 ตัน/ปี และเมื่อนำมาคิดเป็นค่าขนส่งและค่ากำจัดขยะเฉลี่ยที่ตันละ 1,000 บาท เท่ากับทำให้รัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการได้ถึง 5,730,000 บาท ขณะที่จำนวนขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ดังกล่าว ยังสร้างรายได้ให้ชุมชนและโรงเรียนเฉลี่ย กก.ละ 6 บาท หรือรวมเป็นปีละ 34,380,000 บาท ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้สำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนั้น สส.จะเดินหน้าขยายผลทั้ง 2 โครงการให้กระจายออกยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มากขึ้น

นายสากลกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะปี 2559 แบ่งเป็น 3 ประเภท ปรากฏว่าชุมชนขนาดเล็กชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมชนขนาดกลาง ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ และชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ ชุมชนบุลำดวนใต้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ขณะที่โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ร.ร.วัดตโปทาราม จ.ชลบุรีและระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จ.สกลนคร.

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สส.ได้ดำเนินการแก้ปัญหาขยะ ที่ปัจจุบันคนไทยผลิตรวมกันเฉลี่ยวันละ 73,560 ตันหรือ 26.85 ล้านตันต่อปี 12 พ.ย. 2559 00:35 12 พ.ย. 2559 00:35 ไทยรัฐ