วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ผู้เฒ่า" เสาค้ำเศรษฐกิจ สปท.ชี้สังคมสูงวัยสร้างโอกาสทำมาค้าขาย

"ผู้เฒ่า" เสาค้ำเศรษฐกิจ สปท.ชี้สังคมสูงวัยสร้างโอกาสทำมาค้าขาย

  • Share:

กรรมาธิการเศรษฐกิจ สปท.เสนอรัฐบาลประกาศให้ “เศรษฐกิจผู้สูงวัย” เป็น วาระแห่งชาติ ดวงตาเห็นธรรมสังคมผู้สูง อายุแปรเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ เสนอให้สิทธิพิเศษทางภาษีผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตยามชรา

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า สปท.ได้เสนอให้รัฐบาลประกาศนโยบายให้เศรษฐกิจผู้สูงวัยเป็นวาระแห่งชาติและบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ โดยการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยและของโลกเป็นผลบวกด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจาก กลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีกำลังซื้อ ซึ่งรวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งรัฐจำเป็นต้องจัดหาสินค้าเพื่อนำมาจัดเป็นสวัสดิการให้กับประชากร การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตลาดผู้สูงอายุจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่จะเกิดการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่จากผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุทั้งในประเทศและทั่วโลกมีจำนวนมาก และสามารถเป็นพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้

ทั้งนี้ สปท.ได้เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจใหม่ โดยการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการทั้งภายในประเทศ การส่งออกในภูมิภาคและประชาคมโลก ซึ่งรัฐบาลควรสร้างปัจจัยสนับสนุนดังนี้คือ

1.การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ผลิตและบริการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์อาหาร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว วัสดุก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ สุขภาพและเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการดูแลผู้สูงอายุ

2.ให้รัฐจัดทำนโยบายเร่งด่วนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ที่มาจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศเพื่อสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศสำหรับต้นแบบพื้นที่บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน เช่น รากฟันเทียมแบบซี่เดียวหรือทั้งปาก ฟันปลอม ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพเท้าเพื่อให้มีภาวะการเดินที่ดี เช่น รองเท้าสุขภาพ รองเท้าสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน อุปกรณ์การช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เช่น อุปกรณ์ฟื้นฟูแขนและขาสำหรับผู้เป็นอัมพฤกษ์ และอุปกรณ์ช่วยบริหาร สมอง เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

3.ให้มีการศึกษาสถานการณ์และจัดทำรายการสินค้าและบริการที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมการสำหรับอุตสาหกรรมรองรับสังคมสูงวัย

4.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมสูงวัย

5.สนับสนุนให้เกิดหน่วยธุรกิจทดลอง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงวัย

สำหรับแนวนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุคือ เร่งรัดให้มีกิจการเพื่อสังคม (โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์) เพื่อเป็นทางเลือกในการทำงานของผู้สูงอายุ หรือมีกิจการเพื่อสังคมที่ผลิตหรือให้บริการด้านผู้สูงอายุ การเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุทำงานอาสาสมัครในองค์กรกิจการเพื่อสังคม การจัดบริการบ้านพักชั่วคราวผู้สูงอายุในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว นอกจากนี้ ควรให้มีการกำหนดสัดส่วนแรงงานผู้สูงอายุในสถานที่ทำงาน เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการจูงใจเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ หรือมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป จัดให้สิทธิประโยชน์สนับสนุนหน่วยงานที่มีการจ้างผู้สูงอายุ เช่น มาตรการ ลดหย่อนภาษี เป็นต้น กำหนดประเภทและลักษณะงาน ที่เหมาะสม ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานจากที่บ้าน

ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายนั้น ได้เสนอให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สูงวัย ที่มีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน โดยมีกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ รวมทั้งควรยกระดับสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้เป็นองค์การมหาชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้