วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ  ชมทุกภาคส่วน รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ ขอให้ใช้โอกาสนี้ หันหน้าหากัน

นายกฯ ชมทุกภาคส่วน รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ ขอให้ใช้โอกาสนี้ หันหน้าหากัน

  • Share:

นายกฯ ชี้จำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้มีคุณภาพ-มาตรฐานที่ดี ชมจิตอาสาทุกภาคส่วน รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ ชี้ 10 ปีที่ผ่านมาคนไทยขาดการเรียนรู้ เกิดขัดแย้ง ขอ ปชช.ใช้โอกาสนี้เปลี่ยนตัวเอง หันหน้าหากัน รู้รักสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน" ว่า เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายปัญหาของประเทศ มีต้นตอมาจากระบบการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้มีการปรึกษาหารือกัน เพื่อกำหนดโรงเรียนดีใกล้บ้าน หรือโรงเรียนแม่เหล็ก สำหรับเป็นโรงเรียนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดี และได้มาตรฐาน มีสัดส่วนครูที่เหมาะสม มีสื่อการเรียนรู้ ห้องเรียน สนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สมบูรณ์

ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว จะให้ชุมชนตัดสินใจในการใช้ประโยชน์ต่อไป อาจเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก หรือศูนย์ฝึกวิชาชีพสำหรับชุมชนต่อไป โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ดำเนินการไปแล้ว 286 โรงเรียน และจะดำเนินการในปีการศึกษาหน้าอีก 309 โรงเรียน ส่งผลให้มีครูเกือบ 2,000 คน ย้ายไปสอนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน 310 โรงเรียน ซึ่งจากผลการประเมิน ทราบว่า เด็กนักเรียน และผู้ปกครองมีความสุขมากขึ้น มีความพึงพอใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่เข้าใจ และให้ความร่วมมือ โดยรัฐบาลจะดูแลให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับเด็กที่เรียนอยู่ในเมือง หรือในโรงเรียนขนาดใหญ่ ให้มีความเท่าเทียมกันในอนาคต สำหรับโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ได้อาศัยหลักการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เด็กต้องสามารถวิเคราะห์ และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรม

รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบ ICT เข้ามาสนับสนุน โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีจิตใจ จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูง แต่เพียงอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องยากที่สุด ไม่มีอะไรทดแทนคนสอนคน และการอ่านจากหนังสือได้” แสดงให้เห็นว่า ครู–อาจารย์ มีความสำคัญในการที่จะสอนคนให้เป็นคน มีความรู้คู่คุณธรรม นอกจากการพัฒนาครูแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับผู้อำนวยการโรงเรียน–ผู้บริหารการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาในแต่ละท้องถิ่นของตนเอง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กลไกประชารัฐมีผลกับการพัฒนาด้านการศึกษาพื้นฐาน ภายใต้โครงการ "คอนเน็ตอีดี" โดยจะขยายผลให้ครบ 7,424 โรงเรียนในปี 2560 ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ ทำงานร่วมกันของผู้นำรุ่นใหม่ กับผู้อำนวยการโรงเรียน โดย 12 องค์กรเอกชนที่ร่วมโครงการ จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนละ 5 แสน-1 ล้านบาท เพื่อยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ซึ่งในอนาคตจะจัดตั้ง "กองทุนการศึกษาวิจัย" ในการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษา การค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคตใน 4 ด้าน คือ Bio, Nano, Robotic และ Digital โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษา และวิจัย ในระดับภูมิภาค ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการผลิตแรงงานมีทักษะฝีมือ เพื่อป้อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการขับเคลื่อน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยนวัตกรรมของประเทศไทยเอง

"ผมย้ำว่าทุกความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการอย่างจริงจัง เพื่อสร้างอนาคตของประเทศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีความเท่าเทียมกัน ขอความร่วมมือจากครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวชื่นชมจิตอาสา และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำดีเพื่อพ่อ ในการดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ ของประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศ เปลี่ยนความเสียใจ ความเศร้าโศก เป็นการรวมพลังในทางสร้างสรรค์ และความร่วมมือ ถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยร่วมกันทำถวายในหลวง แม้ว่า 10 กว่าปีที่ผ่านมา อาจจะขาดพลังขับเคลื่อน ขาดการเรียนรู้ ขาดสมาธิ ขาดแรงกระตุ้นในทางที่ดี เพราะมีความขัดแย้ง ไม่สามัคคีกัน ติดกับดักตัวเอง จนทำให้ประชาชนไม่ได้รับโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และขาดการสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุให้ย้ำอยู่กับที่ หรือดีขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็น และก้าวไม่ทันโลก ไม่ทันเพื่อน ซึ่งเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ หากเรายังติดอยู่กับความคิดเดิมๆ นิสัยเดิมๆ ที่เป็นสะดวกนิยม จนมองข้ามความถูกต้อง กฎหมาย ความมีวินัย และความเสียสละ

ทั้งนี้ตนเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรดี ไม่ดี อะไรถูก อะไรผิด ขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง หันหน้าเข้าหากัน รู้รักสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน ทั้งนี้ในวันที่ 14 พ.ย.นี้ ครบ 30 วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลคำนึงถึงการแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเดินหน้าประเทศได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง ได้ผ่อนผันให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ที่ผ่านมาก็ขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน และบรรยากาศของสังคมด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้