วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดจดทะเบียนรถป้ายแดง 10 เดือน พุ่ง 2.4 ล้านคัน จยย.สูงสุด

ขนส่ง เผยสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ เดือน ม.ค.-ต.ค. 59 สูงถึงกว่า 2,400,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.28 รถ จยย. ยอดการจดสูงสุด เก๋ง-ปิกอัพ รองลงมา ยัน จดทะเบียนใหม่ได้ป้ายทะเบียนภายในวันเดียว ...

วันที่ 11 พ.ย.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มีผู้นำรถใหม่ (ป้ายแดง) มาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,456,686 คัน เฉลี่ยเดือนละกว่า 240,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน 100,949 คัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28 แบ่งเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2522 จำนวน 2,392,630 คัน โดยรถจักรยานยนต์มียอดการจดทะเบียนมากที่สุดจำนวน 1,620,901 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 84,281 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.48 รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) มียอดจดทะเบียนจำนวน 490,124 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35,854 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.89 และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถปิคอัพ) มียอดจดทะเบียนจำนวน 212,281 คัน ลดลง 3,631 คัน คิดเป็น ร้อยละ 1.68

สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีการจดทะเบียนใหม่รวมทั้งสิ้น 64,056 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 8,512 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.72 ได้แก่ รถบรรทุกมียอดการจดทะเบียนจำนวน 54,501 คัน ลดลงจากปีก่อน 4,195 คัน คิดเป็นร้อยละ 7.14 รถโดยสารมียอดการจดทะเบียนจำนวน 9,554 คัน ลดลงจากปีก่อน 4,311 คัน คิดเป็นร้อยละ 31.09 ส่วนรถโดยสารขนาดเล็กในปีนี้มีการจดทะเบียนใหม่เพียง 1 คัน

ทั้งนี้ จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 37,268,655 คัน รถจักรยานยนต์สูงสุดจำนวน 20,289,721 คัน รองลงมารถเก๋งจำนวน 8,146,250 คัน รถปิกอัพจำนวน 6,259,806 คัน รถบรรทุกจำนวน 1,049,749 คัน รถโดยสารจำนวน 156,089 คัน เป็นต้น ถือว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถเก๋งยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยจะสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันทีกรณีที่หลักฐานครบถ้วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางให้ข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm เช่น หลักฐานที่ใช้ ขั้นตอน สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา รวมถึงสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบคำขอเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้ยิ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาจึงขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป

ขนส่ง เผยสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ เดือน ม.ค.-ต.ค. 59 สูงถึงกว่า 2,400,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.28 รถ จยย. ยอดการจดสูงสุด เก๋ง-ปิคอัพ รองลงมา ยัน จดทะเบียนใหม่ได้ป้ายทะเบียนภายในวันเดียว ... 11 พ.ย. 2559 17:25 11 พ.ย. 2559 18:28 ไทยรัฐ