วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'จ้อน' เผย สปท.ตั้งเป้าปฏิรูป ศก. โว 2 ปี แม่น้ำ 5 สาย ทำไทยเข้มแข็ง

"อลงกรณ์" เปิดสัมมนา "ถอดรหัสยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0" โว 2 ปี ภายใต้การบริหารงานแม่น้ำ 5 สาย ทำประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น ระบุโจทย์ใหญ่ สปท. ตั้งเป้าปฏิรูปเศรษฐกิจ จากรับจ้างผลิต เป็นการใช้นวัตกรรมพัฒนามาขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.59 ที่หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ถอดรหัสยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)" ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ (KMUTB Conference 2016) เรื่อง "ความท้าทายและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อุตสาหกรรม 4.0" จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยผ่านวิกฤติต่างๆ มาหลายครั้ง ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญ ก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 และเป็นความเป็นผู้นำโลก และยืนอยู่บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะยกระดับประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

"2 ปี ที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของแม่น้ำ 5 สาย ประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น เห็นได้จากผลการจัดอันดับประเทศจากองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น และมีข้อบ่งชี้ในหลายด้าน ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้น เช่น IMD จัดอันดับด้านศักยภาพในการแข็งขันปี 2559 ของไทยดีขึ้น ธนาคารโลกปรับตัวเลขประเมินอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปี 2559 ดีขึ้น และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่ 21 ของโลก และเป็นอันดับ 5 ของเอเชีย ต่อจากนี้เราต้องยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ำ ความไม่สมดุล และจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ด้วยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เศรษฐกิจกระแสใหม่ และกลไกในการปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้าน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ได้อย่างแน่นอน" นายอลงกรณ์ กล่าว
 
นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า โจทย์ใหญ่ของ สปท. คือ ตั้งเป้า ปฏิรูปเศรษฐกิจจากรับจ้างผลิตให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่ใช้การพัฒนานวัตกรรมมาขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งสอดรับกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่เร่งผลักดันอยู่ในขณะนี้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ (new economy) ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจดิจิตอล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม และเศรษฐกิจเพื่อสังคม ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้แนวนโยบายรัฐบาล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะทรัพยากรมนุษย์หรือคน เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงยังคงยึดคนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา ทุกคนคือนักปฏิรูป และการปฏิรูปประเทศจึงเป็นเรื่องของทุกคน ที่จะต้องช่วยกันปฏิรูปประเทศให้สำเร็จในยุคเปลี่ยนผ่านนี้

"อลงกรณ์" เปิดสัมมนา "ถอดรหัสยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0" โว 2 ปี ภายใต้การบริหารงานแม่น้ำ 5 สาย ทำประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น ระบุโจทย์ใหญ่ สปท. ตั้งเป้าปฏิรูปเศรษฐกิจ จากรับจ้างผลิต เป็นการใช้นวัตกรรมพัฒนามาขับเคลื่อน 11 พ.ย. 2559 15:58 11 พ.ย. 2559 18:07 ไทยรัฐ


advertisement