วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กฉัตร' ตรวจโครงการนาข้าวแปลงใหญ่สุพรรณฯ พบผลผลิตดี-ลดต้นทุนได้จริง

(ภาพจาก สนง.จังหวัดสุพรรณบุรี)

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่สุพรรณบุรี ตรวจโครงการนาข้าวแปลงใหญ่ ส่งเสริมทำนามั่นคงและยังยืน พบลดต้นทุนได้จริง และผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ เร่งดำเนินการเชิงรุก ยัน รัฐบาลให้ความสำคัญ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ 11 ต.เดิมบางนางบวช อ.เดิมบางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใช้แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) ส่งเสริมชาวนากลุ่มทำนาอย่างมั่นคงและยังยืน ซึ่งแปลงนาดังกล่าวเป็นแปลงนาผืนใหญ่ต้นแบบของโครงการ ที่มีการรวมกลุ่มกันทำนาภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีนวัตกรรมการเกษตรใหม่เข้ามาใช้ สามารถลดต้นทุนการทำนาซึ่งประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ รวมถึง การรวมกลุ่มกันนำผลผลิตออกสู่ตลาดเอง เป็นต้นแบบตามที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มดำเนินโครงการทั้งประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย เผยว่า โครงการดังกล่าวจะส่งเสริมชาวนากลุ่มทำนาอย่างมั่นคงและยังยืน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะทำการต่อยอดดำเนินการในทุกพื้นที่ ที่ผ่านมา ปัญหาภาคเกษตรที่สั่งสมมานาน ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงอยู่อย่างยากลำบาก เกษตรกรยังมีความยากจน จากที่ทำเกษตรแบบดั้งเดิม ขาดข้อมูล ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ขายขาดทุนน้อย ไม่ได้กำไร และไม่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดด้านปริมาณและคุณภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก้ไขปัญหาและวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยังยืนในปี 2559 กำหนดนโยบายการลดทุนการผลิตเพิ่มโอกาสการแข่งขัน

ส่วนการดำเนินการเชิงรุกก็ต้องเริ่มตั้งแต่กำหนดนโยบาย 1. ส่งเสริมให้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2. การปรับเปลี่ยนการผลิตโดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก 3. การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4. การยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตร การผลิตที่ดี GPA มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 5. ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ทำเกษตรผสมผสานควบคู่เกษตรแบบดั้งเดิม ตามนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรสินค้าในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรสินค้า (ศพก.) เพื่อต่อยอดให้โครงการนี้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศให้มากที่สุด.

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่สุพรรณบุรี ตรวจโครงการนาข้าวแปลงใหญ่ ส่งเสริมทำนามั่นคงและยังยืน พบลดต้นทุนได้จริง และผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ เร่งดำเนินการเชิงรุก ยัน รัฐบาลให้ความสำคัญ 11 พ.ย. 2559 14:23 11 พ.ย. 2559 16:19 ไทยรัฐ


advertisement