วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ปักหมุดลงแอพ ตามรอย 9 โครงการพระราชดำริ รำลึกพระราชกรณียกิจ

ชวนคุณไปเยือนโครงการพระราชดำริด้วยตา กับ 9 โครงการ ที่แอพพลิเคชั่นนอสตร้าได้ปักหมุดแผนที่ไว้บนแอพพลิเคชั่น รำลึกถึงพระราชกรณียกิจ…

เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน ถึงพระราชกรณียกิจอันมากล้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชดำริเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย ทำให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนกว่า 4,000 โครงการ โดยหลายๆ โครงการยังมีประโยชน์มากกว่าการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร แต่…ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร สร้างอาชีพสร้างชีวิตให้ชาวบ้านในท้องถิ่นอีกนับไม่ถ้วน

ล่าสุด บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการแผนที่นอสตร้า (NOSTRA Map) ได้จัดทำข้อมูลพิเศษ 9 ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านแอพพลิเคชั่นแผนที่นำทางนอสตร้า เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าต่อประชาชนชาวไทย โดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรีผ่านระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ และเข้าไปยังหมวด Map Layer "๙ ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" หรือ "๙ Royal Projects" ก็จะสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของทั้ง 9 โครงการได้ทันที โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 9 โครงการ บนแอพพลิเคชั่นนอสตร้า ได้แก่…


สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
นับเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของเมืองไทยที่ทรงพัฒนา พื้นที่แห่งนี้ที่เดิมเป็นป่าเขา ชาวบ้านทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ จนกระทั่งปี 2512 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราชดำริ "ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง"

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ในปี 2522 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ในพื้นที่ให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งเพิ่มรายได้ เลิกการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยบุกรุกป่าอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านวัดจันทร์และหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2522 ทรงพบว่า ราษฎรมีความแร้นแค้นไม่มีเส้นทางคมนาคม ทรงรับทราบถึงความลำบากความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ ทั้งมีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอย ทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ตามพระราชดำริที่ต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา โดยการนำผลวิจัยทางการเกษตรไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน ทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ศูนย์ฯ แห่งนี้ก่อตั้งตามแนวพระราชดำริที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพที่ก่อให้เกิดการบุกรุกป่าทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด โดยการนำความรู้ทางด้านเกษตรที่เหมาะสมมาพัฒนาเพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนในท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2526 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยการนำพืชผลที่ผ่านการวิจัยมาช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและเลิกการปลูกฝิ่นและหยุดทำไร่เลื่อนลอย ทั้งยังมีการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าอันเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำที่สำคัญซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงชาวบ้านบริเวณนี้

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ในเดือนมีนาคม 2521 ชาวเขาเผ่าม้งจากจอมทองได้ยื่นฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขอพระราชทานที่ดินทำกิน โดยทรงมีรับสั่งให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เข้าไปช่วยเหลือและพิจารณาพื้นที่บ้านห้วยลึกให้แก่ราษฎร จากนั้นจึงได้ก่อตั้งศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อย ความเป็นอยู่ยากลำบาก แต่ด้วยสายพระเนตร...พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 300,000 บาท ในปี 2524 เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการเริ่มต้นก่อตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว สำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดและกาแฟพันธุ์อราบิก้าให้แก่ราษฎรในพื้นที่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เมื่อปี 2512 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านหนองหอย ราษฎรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง มีอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ทรงแนะนำให้หยุดการปลูกฝิ่นและบุกรุกแผ้วถางป่า และมีพระราชดำริก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยแห่งนี้ขึ้นในภายหลัง.

ชวนคุณไปเยือนโครงการพระราชดำริด้วยตา กับ 9 โครงการ ที่แอพพลิเคชั่นนอสตร้าได้ปักหมุดแผนที่ไว้บนแอพพลิเคชั่น รำลึกถึงพระราชกรณียกิจ… 10 พ.ย. 2559 20:50 13 พ.ย. 2559 04:59 ไทยรัฐ