วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปมผ. คืนสิทธิ์ทะเบียนเรือพันลำ บรรเทาความเดือดร้อนชาวประมงพื้นบ้าน

(ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์ ศปมผ.)

ศปมผ. เห็นชอบในการคืนสิทธิ์ทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส 1,154 ลำ กลับเข้าสู่ระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ทำการประมงพื้นบ้าน

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการสำรวจเรือประมงจำนวน 1,622 ลำ ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 42/2558 ว่ามีอยู่จริง และให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการตรวจทุกลำ อีกทั้ง ศปมผ. ได้อนุมัติให้คณะอนุกรรมการจัดการกองเรือประมง ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือและขนาดกำลังของเครื่องยนต์ในการสำรวจเรือประมงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจากการสำรวจเรือประมงดังกล่าวของกรมเจ้าท่า ปรากฏว่ามีเจ้าของเรือนำเรือมาให้ตรวจสอบ 1,207 ลำ (ไม่นำเรือมาให้ตรวจสอบ 415 ลำ) พบว่าเป็นเรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส จำนวน 1,154 ลำ ขนาดมากกว่า 10 ตันกรอส 43 ลำ และเป็นเรือไม่มีเครื่องยนต์ ไม่ระบุกำลังกิโลวัตต์ เรือจมและเรือขึ้นคาน 10 ลำ

ทั้งนี้ ศปมผ. ได้พิจารณาคืนสิทธิ์ทะเบียนเรือให้กับเรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส 1,154 ลำ ก่อน ตามที่กรมเจ้าท่าเสนอ โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจได้ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการตรวจครบทั้ง 1,154 ลำ ส่วนเรือประมงพื้นบ้านที่เหลือ 468 ลำ กรมเจ้าท่าจะพิจารณานำเสนอในโอกาสต่อไป โดย คณะอนุกรรมการจัดการกองเรือประมง ได้พิจารณาผลการสำรวจดังกล่าว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือและขนาดกำลังของเครื่องยนต์ของเรือประมง 1,154 ลำ ที่เจ้าของเรือนำเรือมาให้ตรวจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ทำการประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ศปมผ. ได้อนุมัติคืนสิทธิ์ทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน 1,154 ลำ

ตามประกาศ ศปมผ. ฉบับที่ 1/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือไทยสำหรับการประมง หรือเรืออื่นเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใช้ ดังนั้นการเสนอขอคืนสิทธิ์ทะเบียนเรือให้กับเรือประมงพื้นบ้าน 1,154 ลำ จึงไม่จำเป็นต้องออกประกาศ ศปมผ. เพิ่มเติม.

ศปมผ. เห็นชอบในการคืนสิทธิ์ทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส 1,154 ลำ กลับเข้าสู่ระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ทำการประมงพื้นบ้าน 9 พ.ย. 2559 08:34 9 พ.ย. 2559 09:08 ไทยรัฐ