วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.เห็นชอบรายงานปฏิรูปค่าตอบแทนภาครัฐ ลดช่องว่างตำแหน่ง ป้องทุจริต

วงประชุม สปท.เห็นชอบรายงาน "ปฏิรูประบบค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์ภาครัฐ" ช่วยลดช่องว่างระหว่างตำแหน่ง-ป้องกันทุจริต

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดย ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.เป็นประธานการประชุม โดยได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการปฏิรูประบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ภาครัฐ

โดย นายศานิตย์ นาคสุขศรี เลขานุการกรรมาธิการ ชี้แจงสาระสำคัญของรายงานที่เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ ในส่วนของระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นเอกภาพในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนระหว่างหน่วยงาน โดยปรับองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) ให้มีอำนาจกำหนดนโยบายกำกับดูแล ควบคุมการจ่ายค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ภาครัฐ ไม่ใช่แค่การกำหนดนโยบายเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง และเป็นที่ยอมรับได้ พร้อมทบทวนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดหลักการค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายของรัฐ ค่าตอบแทนที่ตรงมาตรฐานค่าครองชีพ และหลักความพอเพียง ซึ่งกรอบงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทน ไม่ควรเกินร้อยละ 35 ของงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

                
จากนั้น เป็นการอภิปรายของสมาชิก สปท. อาทิ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายนิกร จำนง และนายกษิต ภิรมย์ โดยแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราค่าตอบแทน เสนอให้มีหลักการปรับอัตราค่าตอบแทนที่มีมาตรฐานทัดเทียมกัน โดยต้องมีการกำหนดอย่างละเอียด และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี รวมถึงสอดคล้องกับค่าครองชีพ และสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อลดช่องว่างระหว่างตำแหน่ง ลดการทุจริต โดยเฉพาะการปรับตำแหน่งผู้บริหารบางตำแหน่ง ที่นั่งเป็นกรรมการหลายหน่วยงาน ทำให้มีรายได้สูงกว่าที่จำเป็น เพราะรับรายได้จากหลายทาง ต่อมาที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการปฏิรูประบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ภาครัฐ ด้วยคะแนน 139 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง และงดออกเสียง 5 เสียง ซึ่งหลังจากนี้ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จะนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธาน สปท.ภายใน 7 วัน.

วงประชุม สปท.เห็นชอบรายงาน "ปฏิรูประบบค่าตอบแทน-สิทธิประโยชน์ภาครัฐ" ช่วยลดช่องว่างระหว่างตำแหน่ง-ป้องกันทุจริต 8 พ.ย. 2559 13:55 8 พ.ย. 2559 14:55 ไทยรัฐ