วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดเวทีศึกษาวิจัยอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดเวทีศึกษาวิจัยอนามัยสิ่งแวดล้อม

  • Share:

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรงสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก จึงทรงกำหนดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นการจัดประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆเป็นประจำทุก 3-5 ปี นับตั้งแต่ปี 2530 สำหรับปี 2559 ทรงจัดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมีและเชื้อที่ก่อโรค” (Environmental Health : Inter-linkages among the Environment, Chemicals and Infectious Agents) ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ศ.แอรอน ชิแชนโนเวอร์

สำหรับรูปแบบการประชุม ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษ, การบรรยายพิเศษ, การสัมมนากลุ่ม, การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมแบบอภิปรายโต๊ะกลม โดยการแสดงปาฐกถาพิเศษนั้น ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล สาขาเคมี ผู้มีผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ ศ.แอรอน ชิแชนโนเวอร์ จากศูนย์วิจัยมะเร็งและชีววิทยาหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเทคเนียน-อิสราเอล เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เหตุใดโปรตีนของเราจึงต้องถูกทำลายเพื่อให้คนเรามีชีวิตอยู่? ระบบการสลายโปรตีนยูบิควิตินจากกลไกพื้นฐานสู่การเกิดโรคและแนวทางการพัฒนายา” นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศระดับนานาชาติ จาก 16 ประเทศทั่วโลก ในการประชุมครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลการศึกษาวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์และ การสาธารสุขในการวิจัย การป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปของการบรรยาย และโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะอีกด้วย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 13 พ.ย.2559 ที่ 0-2553-8535 หรือที่เว็บไซต์ https://pc8.cri.or.thคุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้