วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 09/11/59

ขอเพียงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา ความสำเร็จในชีวิตย่อมไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

หมึกเขียว ขอเป็นหนึ่งกำลังใจส่งถึง คนสู้ชีวิต ให้ผ่านพ้นทุกปัญหาในเร็ววัน พร้อมอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

สภากาชาดไทย รับ ผู้พิการปฏิบัติงานที่สภากาชาดไทย ตำแหน่ง ธุรการ 30 อัตรา

ประจำหน่วยงานต่างๆของสภา กาชาดไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)/ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า ต้องเป็นคนพิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย หรือ ความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย หรือ ความพิการทางการเห็น,

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ ช่างเทคนิค 1 อัตรา

อายุ 18–50 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือวุฒิการศึกษาอื่น มีความสามารถในการตรวจสอบ และแก้ไขการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยการปฏิบัติงานอาจเป็นลักษณะการ Remote service และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องเป็นคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย มีความรู้ความสามารถในการดูแล ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ IT และระบบ LAN มีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสามารถซ่อมแซมแก้ไข Printer ได้ (เชิงเทคนิคช่าง) (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย รับ ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อายุ 18–50 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า ต้องเป็นคนพิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย หรือความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย หรือความพิการทางการเห็น มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) Internet ได้, สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย รับ ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา อายุ 18–50 ปี วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)/ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า ต้องเป็นคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย หรือ ความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย หรือ ความพิการทางการเห็น (หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ช่างโยธา 2 อัตรา

อายุไม่ต่ำกว่า 18–50 ปี วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)/ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า ต้องเป็นคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย หรือ ความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย หรือ ความพิการทางการเห็น (หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทุกตำแหน่ง มีระยะเวลาการจ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ต้องไม่ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนในปี 2560 ในการได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงาน (มาตรา 33) หรือสนับสนุนอาชีพ (มาตรา 35) และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารบุคคล สามารถปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ (หากมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือที่พักใกล้เคียงกับสถานที่ปฏิบัติงานและสามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกจะพิจารณาเป็น พิเศษ)

สอบถามและสมัครที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย โทร.0-2256-4053 (-7) ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ถึง 11 พ.ย.นี้

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ

พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงาน ขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น/ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

สมัครที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9213(-9) ต่อ 7225 ถึง 11 พ.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับ

นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน คอมพิวเตอร์ ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (หากมีประสบการณ์ด้านจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) กรณีผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (ต้องแนบ สด.8 หรือ สด.43 ด้วย) รับถึง 16 พ.ย.นี้

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่งานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณบดี อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ต้องมีวุฒิปริญญา-ตรีด้านสถิติ มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ SPSS ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน จัดทำแนวทาง ติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาคุณภาพ (หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น มาตรฐาน HA, TQA, ISO, JCI จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (ต้องแนบ สด.8 หรือ สด.43 ด้วย) รับถึง 17 พ.ย.นี้

สนใจสมัครทางออนไลน์ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับ

พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนระบบงานแผนที่ เพื่อการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ ควบคุมระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เชื่อมโยงข้อมูลของแผนที่กับฐานข้อมูลผังเมือง ควบคุมการดำเนินการนำรูปถ่ายคู่ทรวดทรง 3 มิติที่เหมาะสมเข้าเครื่องเขียนแผนที่และเก็บข้อมูลตาม Database Design ของกรม รับผิดชอบและควบคุมในการแปลความหมายและตีความรูปถ่ายทางอากาศจากภาพจำลอง 3 มิติ ปรับแก้ภาพถ่ายเพื่อให้เกิดภาพจำลอง 3 มิติที่สมบูรณ์ถูกต้อง กำหนดบริเวณที่จะทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ จัดหาแนวบิน และรูปถ่ายที่ใช้ในบริเวณผังเมืองรวม ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ต้นร่าง รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเขตปกครอง ข้อมูลนามศัพท์ทางภูมิศาสตร์ และกรรมสิทธิ์ที่ดิน ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผล และแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี

สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการ และผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ถึง 18 พ.ย.นี้

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ

พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง พนักงานทำเล่ม 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สมัครที่ ฝ่ายบุคคลและธุรการ ชั้น 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2564-3104 (-06) ต่อ 2218,2224 ถึง 18 พ.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถจับบังคับสัตว์ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และทำงานเป็นกะได้ (หากมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สอบถามฝ่ายบริหารคณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 ถึง 21 พ.ย.นี้

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาทิ จัดหาและดูแลสิ่งมีชีวิตในพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมและนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการ พิพิธภัณฑ์ จัดทำแผนงานประจำปีของพิพิธภัณฑ์ ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับภาระงานประจำ และดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และโปรแกรมสำเร็จรูป อื่นๆได้ดี และ สามารถพิมพ์ดีดอย่างดี สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ จดบันทึกการประชุมและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆอย่างดี (หากมีความรู้และ/หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการจับและเลี้ยงสัตว์น้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นทางทหารแล้ว

สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบ ถามเพิ่มเติม โทร.0-2218-8161 ถึง 21 พ.ย.นี้

หมึกเขียว

8 พ.ย. 2559 09:07 8 พ.ย. 2559 09:07 ไทยรัฐ