วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สตรีอาเซียนผนึกกำลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน17เป้าหมายภายใต้วาระของสหประชาชาติ

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานสหพันธ์สภาสตรีอาเซียน วาระ พ.ศ. 2557-2559 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์สตรีอาเซียน (ASEAN Confederation of Women’s Organisation-ACWO) ครั้งที่ 17 “THE UN 2030 SDGS : ACWO LEADING ASEAN WOMEN TOWARDS APROSPEROUS ECONOMY, SOCIAL HARMONY AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT.” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิสตรี ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์กรสมาชิก จำนวน 10 ประเทศ บวก 1 ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม ประเทศบวกหนึ่งคือ จีน เข้าร่วมการประชุมที่โรงแรมใบหยก สวีท ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ปาถกาฐาพิเศษในหัวข้อ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พระ องค์ได้เสด็จพระ ราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยพระราชทานพระ ราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า รวม 4,567 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในพระราชดำริจำนวน 169 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ “ความผาสุก” ของ ประชาชนทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์กรสตรีทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งมีจำนวนประชากรของอาเซียน 625 ล้านคน เป็นผู้หญิงมากกว่าครึ่ง ดังนั้น หากรวมตัวผู้หญิงในอาเซียน พัฒนาแลกเปลี่ยน ทั้งความรู้ การค้าขาย วัฒนธรรม เชื่อมโยงกันจะเป็นผลดี ซึ่งผลของการประชุมในครั้งนี้ทุกประเทศก็จะนำเสนอรัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ในส่วนของสภาสตรีแห่งชาติฯ นี้เรามีองค์กรกว่า 200 องค์กร เราก็จะนำเอาความรู้และผลการประชุมที่ได้นำไปเผยแพร่ด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในอนาคตของสมาชิกสห– พันธ์สตรีอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภายใต้วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติ 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย การขจัดความยากจน การขจัดความอดอยาก สร้างความมั่งคั่งด้านอาหาร ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ สร้างความเท่าเทียมกันทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคน ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืนได้ตามกำลังของตน ส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางบก ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานสหพันธ์สภาสตรีอาเซียน วาระ พ.ศ. 2557-2559 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์สตรีอาเซียน 6 พ.ย. 2559 12:43 6 พ.ย. 2559 12:52 ไทยรัฐ